وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۱۰ام تیر ۱۳۹۷

نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807103833774577.jpg Icana

نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807109722023694.jpg Icana

نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807104305561409.jpg Icana

نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807104452761882.jpg Icana

نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807106469171586.jpg Icana

نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807108229139475.jpg Icana

نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807103498946188.jpg Icana

نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807101341005702.jpg Icana

نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807106829533250.jpg Icana

نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807106322157443.jpg Icana

نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807106052892154.jpg Icana

نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807109925268842.jpg Icana

نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807100144020052.jpg Icana

نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807100010980638.jpg Icana

نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807109469506365.jpg Icana

نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807105756142599.jpg Icana

نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807105534410241.jpg Icana

نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807106877393788.jpg Icana

نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807109149764578.jpg Icana

نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807109673723730.jpg Icana

نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807105804588324.jpg Icana

نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807105305038364.jpg Icana

نشست فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807105478883986.jpg Icana

  • تاریخ : ۱۰ام تیر ۱۳۹۷

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و بازدید از خانه کمال الملک http://cdn.icana.ir/d/019/201807104904361212.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و بازدید از خانه کمال الملک http://cdn.icana.ir/d/019/201807107158491545.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و بازدید از خانه کمال الملک http://cdn.icana.ir/d/019/201807108241067175.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و بازدید از خانه کمال الملک http://cdn.icana.ir/d/019/201807102273109929.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و بازدید از خانه کمال الملک http://cdn.icana.ir/d/019/201807101892251996.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و بازدید از خانه کمال الملک http://cdn.icana.ir/d/019/201807107866059905.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و بازدید از خانه کمال الملک http://cdn.icana.ir/d/019/201807108663737404.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و بازدید از خانه کمال الملک http://cdn.icana.ir/d/019/201807107664749374.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و بازدید از خانه کمال الملک http://cdn.icana.ir/d/019/201807107621900120.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و بازدید از خانه کمال الملک http://cdn.icana.ir/d/019/201807108582540458.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و بازدید از خانه کمال الملک http://cdn.icana.ir/d/019/201807107808416163.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و بازدید از خانه کمال الملک http://cdn.icana.ir/d/019/201807107288810455.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و بازدید از خانه کمال الملک http://cdn.icana.ir/d/019/201807107389919628.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و بازدید از خانه کمال الملک http://cdn.icana.ir/d/019/201807104692450670.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و بازدید از خانه کمال الملک http://cdn.icana.ir/d/019/201807109105754291.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و بازدید از خانه کمال الملک http://cdn.icana.ir/d/019/201807109241774981.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و بازدید از خانه کمال الملک http://cdn.icana.ir/d/019/201807102391801956.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرستان فیروزه و Icana

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معدن فیروزه نیشابور http://cdn.icana.ir/d/019/201807100181509000.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معدن فیروزه نیشابور http://cdn.icana.ir/d/019/201807104452928584.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معدن فیروزه نیشابور http://cdn.icana.ir/d/019/201807104010954506.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معدن فیروزه نیشابور http://cdn.icana.ir/d/019/201807100367466053.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معدن فیروزه نیشابور http://cdn.icana.ir/d/019/201807103567119878.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معدن فیروزه نیشابور http://cdn.icana.ir/d/019/201807108787150133.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معدن فیروزه نیشابور http://cdn.icana.ir/d/019/201807103736866246.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معدن فیروزه نیشابور http://cdn.icana.ir/d/019/201807104795219013.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معدن فیروزه نیشابور http://cdn.icana.ir/d/019/201807107255079683.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معدن فیروزه نیشابور http://cdn.icana.ir/d/019/201807109416768020.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معدن فیروزه نیشابور http://cdn.icana.ir/d/019/201807107608547147.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معدن فیروزه نیشابور http://cdn.icana.ir/d/019/201807109233217356.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معدن فیروزه نیشابور http://cdn.icana.ir/d/019/201807101404896393.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معدن فیروزه نیشابور http://cdn.icana.ir/d/019/201807109678918028.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معدن فیروزه نیشابور http://cdn.icana.ir/d/019/201807108594485210.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معدن فیروزه نیشابور http://cdn.icana.ir/d/019/201807108075737181.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معدن فیروزه نیشابور http://cdn.icana.ir/d/019/201807102615534035.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معدن فیروزه نیشابور http://cdn.icana.ir/d/019/201807104945211685.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معدن فیروزه نیشابور http://cdn.icana.ir/d/019/201807105194520840.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معدن فیروزه نیشابور http://cdn.icana.ir/d/019/201807104600129057.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معدن فیروزه نیشابور http://cdn.icana.ir/d/019/201807104872729426.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معدن فیروزه نیشابور http://cdn.icana.ir/d/019/201807103636812615.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

حضور در فرمانداری شهرستان فیروزه http://cdn.icana.ir/d/019/201807106227160107.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

حضور در فرمانداری شهرستان فیروزه http://cdn.icana.ir/d/019/201807106795279401.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

حضور در فرمانداری شهرستان فیروزه http://cdn.icana.ir/d/019/201807102796832846.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

حضور در فرمانداری شهرستان فیروزه http://cdn.icana.ir/d/019/201807105744193492.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

حضور در فرمانداری شهرستان فیروزه http://cdn.icana.ir/d/019/201807105465630572.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

حضور در فرمانداری شهرستان فیروزه http://cdn.icana.ir/d/019/201807102247532853.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

حضور در فرمانداری شهرستان فیروزه http://cdn.icana.ir/d/019/201807105324206320.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

حضور در فرمانداری شهرستان فیروزه http://cdn.icana.ir/d/019/201807101798664576.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

حضور در فرمانداری شهرستان فیروزه http://cdn.icana.ir/d/019/201807108244179241.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

حضور در فرمانداری شهرستان فیروزه http://cdn.icana.ir/d/019/201807108853663731.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

حضور در فرمانداری شهرستان فیروزه http://cdn.icana.ir/d/019/201807103851459019.jpg , بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از معادن فیروزه ن Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807104073833887.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807103197525249.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807102049175230.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807100812132268.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807106480825990.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807102664063282.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807100014955830.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807105015529130.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807109967432005.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807105312352362.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807105588120337.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807106684298036.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807100768277237.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807105198691237.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807101297521170.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807107494832281.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807104663127219.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807104137744979.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807105254351397.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807100422258523.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807100547672478.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807103741167801.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807108411215866.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807107056584802.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807108045881228.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807109019200097.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807108573685754.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807109156897755.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807108561455542.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807109447758436.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807109209696612.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807105742028679.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807108204748486.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807102940762905.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807103946757023.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادین حرکت امام رضا(ع) به نیشابور در روستای فدیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201807104861941023.jpg , حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع کاروان نمادی Icana

  • تاریخ : ۱۰ام تیر ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ قدیمی پازل بند کار دادی دستم

با ما همراه باشید با ♫ دانلود آهنگ عالی و جذاب کار دادی دستم از پازل باند به همراه تکست و بهترین کیفیت از رسانه موزیکفا ♫

شعر و ملودی : آصف بایرام زاده | تنظیم قطعه : آرین بهاری (پازل بند)

Download Old Music BY : Puzzle Band | Kar Dadi Dastam With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

متن آهنگ کار دادی دستم پازل باند

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

عشقت اُفتاده به قلبم●♪♫

وای از دلـــم!●♪♫

بستـــم… دل به دلی که، بُرده دلـــم●♪♫

تو که می خنــدی قلبم، آروم می گیــــره●♪♫

ناراحت می شی، بارون می گیــــره●♪♫

دنیـــام آرومــه، وقتی آرومــی…●♪♫

همه عشق و آرزومـــی…●♪♫

دارم مستِ تو می شــم●♪♫

دو چشمات، آسمونه…●♪♫

شعر و ملودی : آصف بایرام زاده

آخه دستِ خودت نیست! تو چشمات مهربونه…●♪♫

کار دادی دستــم، یارِ دیوونـــه!●♪♫

دلم تا آخــرش با تو می مــــونـــه…●♪♫

لای لای لالا لالا! لای لای لالای لای!●♪♫

لای لای لالا لالا! لای لای لالای لای!●♪♫

ببین عشقت، به قلبِ من، داره حسِ جنون میـــده!●♪♫

تو هستی که بِهم دنیا، قشنگیشـــو نشون میــــده…●♪♫

تو که می خنـدی قلبم، آروم می گیـــره●♪♫

ناراحت می شی، بارون می گیـــره●♪♫

دنیـــام آرومــه، وقتی آرومـی…●♪♫

همه عشق و آرزومــی…●♪♫

دارم مستِ تو می شــم●♪♫

دو چشمات، آسمونه…●♪♫

آخه دستِ خودت نیست! تو چشمات مهربونه…●♪♫

کار دادی دستــم، یارِ دیوونــه!●♪♫

تنظیم قطعه : آرین بهاری (پازل بند)

دلم تا آخــرش با تو می مــونه…●♪♫

لای لای لالا لالا! لای لای لالای لای!●♪♫

لای لای لالا لالا! لای لای لالای لای!●♪♫

دارم مستِ تو می شم●♪♫

دو چشمات، آسمونه…●♪♫

آخه دست خودت نیست! تو چشمات مهربونه…●♪♫

کار دادی دستم، یار دیوونــه●♪♫

دلم تا آخرش با تو می مونــــــه●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

دانلود آهنگ پازل بند کار دادی دستم

دانلود آهنگ پازل بند کار دادی دستم

  • تاریخ : ۱۰ام تیر ۱۳۹۷

وی هرت ایت ـ گزارش

در همین حال پالایشگاه‌های هند در سال مالی گذشته ۲۷.۲ میلیون تن نفت خام از ایران خریداری کرده اند که نسبت به سال گذشته ۱۱۴ درصد افزایش داشته است. پالایشگاه‌های خصوصی و دولتی هند به شدت به نفت خام ایران به عنوان منبع استرتژیک و مهم و با صرفه  اقتصادی، برای تامین تقاضاهای روز افزون خود وابسته هستند.

گستره روابط ایران و هند در زمینه های سیاسی، اقتصادی و تاریخی به گونه ای است که با وجود فراز و نشیب ها تا کنون برقرار بوده است. به طوری که در زمان تحریم ها هم متوقف نماند و هند یکی از اصلی‌ترین مقاصد صادرات نفت ایران بود چرا که در دوره تحریم هند از کشور‌هایی بود که محدودیت کمتری برای واردات نفت از ایران اعمال کرد.

فشارهای آمریکا به هند برای قطع واردات نفت از ایران

با وجودی که هند به لحاظ اقتصادی نیاز مبرم به نفت ایران دارد و یکی از خریداران اصلی نفت کشورمان است، نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، از این کشور خواسته در روابط اقتصادی خود با ایران تجدید نظر کند. آمریکا با فشار بر خریداران نفت ایران در صدد قطع صادرات نفت کشورمان است.

درهمین حال خبرگزاری فرانسه ( پنجشنبه ۷ تیر ماه ) از دور جدیدی از فشارهای آمریکا بر دولت هند برای خاتمه دادن بر واردات نفت از تهران خبر داده است.

آمریکا بر آن است تا با اجرای تحریم‌های اقتصادی، به زعم خود شریان‌های مالی ناشی از صادرات نفت ایران را قطع کرده و درآمدهای ارزی ایران را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد و درهمین خصوص تا ۱۳ آبان ماه سال جاری (۴ نوامبر) به وارد کنندگان نفت ایران فرصت داده است تا جایگزینی برای آن بیابند.

راویش کومار، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، پس از سفر نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، به هند برای فشار بر این کشور درخصوص قطع واردات نفت از ایران، در واکنش به درخواست وی با اشاره به پیوندهای تاریخی و فرهنگی ایران و هند خاطرنشان کرد، «او [نیکی هیلی] نظر خود را درباره ایران دارد و ما نیز نظر خود را درباره ایران داریم، نظری که کاملا روشن است.”

گام هند برای دور زدن تحریم‌های نفتی آمریکا

چندی پبش برخی منبع دولتی هندی به رویترز گفتند که هند برای دور زدن فشارهای اقتصادی آمریکا علیه ایران، قصد دارد از مکانیسم جدیدی برای پرداخت پول‌های نفت ایران استفاده و برخی پول های نفتی را به روپیه پرداخت کند.

یک منبع هندی گفته، “ما در حال بررسی احیای مکانیسم روپیه هستیم… باید خودمان را آماده کنیم”. درهمین حال منبع دیگر هندی خاطرنشان کرده، بانگ مرکزی هند هنوز تصمیم نهایی درباره بازگشت به مکانیسم روپیه در پرداخت پول‌های نفت ایران نگرفته است.

این منبع با اشاره به وضعیت هند در خصوص واردات آینده نفت ایران گفته، “تاکنون ما نمی‌دانیم که قرار است چه کاری بکنیم. ما از پالایشگاه‌ها درخواستی برای قطع واردات (نفت از ایران) نکرده‌ایم”.

به گفته این منبع هیئت هندی پس از دیدار با بانکداران انگلیسی، آلمانی و فرانسوی به این نتیجه رسیده‌اند که تقریبا استفاده از بانک‌های اروپایی برای انجام پرداخت‌های ایران غیرممکن است.

اواخر ماه گذشته، سوشما سواراج، وزیر خارجه هند، در دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایران خود، گفته بود کشورش تحریم‌های تجاری آمریکا علیه ایران را نادیده خواهد گرفت.

او اعلام کرده بود، “هند به تحریم‌های سازمان ملل پایبند خواهد بود نه تحریم‌های یک کشور خاص”.

آیا هند تسلیم فشارهای آمریکا می شود؟

به رغم اعلام نظرهای رسمی مقامات هندی، رسانه های غربی به نقل از منابع غیر رسمی که آنها را منابع آگاه صنعتی درهند معرفی کرده، خاطرنشان کرده اند که روز پنجشنبه (۷ تیرماه ۱۳۹۷) وزیر نفت هند با پالایشگاه‌ها و شرکت‌های نفتی این کشور نشستی برگزار کرده و به آنها هشدار داده تا خود را برای کاهش و یا حتی قطع واردات نفت از ایران آماده کنند. این درحالی است که هند اعلام کرده تحریم‌های یکجانبه آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسد و تنها از تحریم‌های سازمان ملل متحدد تبعیت خواهد کرد.

این منابع گفته اند، وزیر نفت هند درنشستی با پالایشگاه‌ها به آنها هشدار داده که جایگزینی را برای نفت ایران پیدا کنند.

در تحریم‌های قبلی، هند یکی از کشورهایی بود که به دلیل صرفه اقتصادی و نیاز مبرم این کشور به نفت ایران، به خرید نفت از کشورمان ادامه داد هر چند که مشکلات بر سر مسائل کشتیرانی، بیمه‌ و کانال‌های بانکی به خاطر تحریم‌های آمریکا و اروپا، باعث کاهش میزان واردات نفت شد.

علاوه بر مساله فشار آمریکا بر هند درخصوص واردات نفت از ایران، مقامات آمریکایی و هندی درگیر اختلافات تجاری فزاینده ای هستند که به دنبال تصمیم دولت ترامپ برای وضع تعرفه علیه صادرات فولاد و آلومینیوم هند ایجاد شده است. هند وعده داده از چهارم اوت (۶ مرداد ماه ۱۳۹۷) با اعمال تعرفه روی ۲۹ کالای آمریکایی، تعرفه‌های ترامپ را تلافی کند.

تحلیلگران می گویند از آنجا که ایران منبع استراتژیک و مهمی برای تامین تقاضای رو به رشد هند در زمنیه انرژی به شمار می رود بعید است که دولت این کشور به خواسته آمریکا درخصوص قطع واردات نفت از ایران عمل کند بنابر این پالایشگاه‌های دولتی هند احتمالا به واردات نفت ایران ادامه‌ خواهند داد.

احمد نیکنام

  • تاریخ : ۱۰ام تیر ۱۳۹۷

آیا خود ارضایی سبب زود انزالی می شود ؟

 

salamatmag 4 300x150 خود ارضایی سبب زود انزالی می شود

 

در این مقاله در سلامت مگ به اینکه خود ارضایی سبب زود انزالی می شود می پردازیم ، با ما تا پایان مقاله همراه باشید

 

 

نکاتی درباره ی خودارضائی masturbation و ارتباط آن با انزال زودرس خودارضائی با نام علمی (masturbation ) به معنیه انجام عملی توسط خود فرد جهت رسیدن به اوج لذت جنسی یا ارضای جنسی (orgasm ) بدون عمل نزدیکی (intercourse ).البته این تعریف کامل نبوده است چون امکان دارد این عمل به وسیله همسر و زوج جنسی بدون رابطه جنسی صورت بگیرد. لذا اصطلاح (masturbation ) طیف گستردهای را شامل میشود که بسته به مذهب و فرهنگ و شرایط روحی و جسمی فرد متفاوت هست و امکان دارد در فردی بعنوان اقدام درمانی یا بعنوان قسمتی از نزدیکی قلمداد بشود.

 

خودارضائی اقایان یا استمناء غالبا در پسران نوجوان و جوان انجام خواهد شد و در تمامی آمارهای گفته شده درصد بالائی از پسران حداقل یکبار تجربه استمناء را در طول زندگی خود داشته اند ( متاسفانه هیچ آمار رسمی در ایران موجود نیست) و در اروپا شیوع آن را در طبقه در حال تحصیل و دانشجویان بیشتر می باشد. تا سالهای حدود ۱۹۶۵ توسط اکثر پزشکان عمل خودارضاعی شدیدا نکوهیده میشده است ولی پس از آن کم کم توسط گروه زادی از پزشکان نظر مثبت تری به آن داده شده هست و گاهی نیز بعنوان درمان توصیه میشود.علت پزشکانی که نظر مثبت بر عمل (masturbation) داشته اند, خودارضائی را بعنوان راه خودداری از شیوع بیماریهای مقاربتی و بالا رفتن تعداد حاملگی غیرقانونی ناشی از ارتباط جنسی جوانان دانسته اند و یا بعنوان قسمتی از رفتار جنسی طبیعی قلمداد میکنند و شاید صرفا ضرر های آن را در حد دفع مقداری از مایع منی (semen) یعنی دفع مقادیر ناچیزی پروتئین و ویتامین و مواد قندی دانسته اند (نظر مولف) و نیز با عمل خودارضائی از فشارهای عصبی ناشی از تحریکات جنسی میشود

 

پس از خود ارضایی اشخاص اغلب حس خوبی نداشته و این دلایل زیادی مانند احساس گناه (به ویژه در جامعه ایران)، عدم لذت کافی وغیره خواهد داشت. خود ارضایی بعضا می تواند باعث گودی و سیاهی دور چشم نیز شده باشد.

 

البته اغلب ضررهای خود ارضایی چند سالی هست که از سوی کتب و رسانی غربی رد شده است که شاید دلیل آن هم این باشد که جامعه غرب میخواهد بدین وسیله حس گناه و حس آسیب پذیر بودن را از افراد جامعه دور بکند تا اشخاص بتوانند بدون احساسات منفی به زندگی خود ادامه داده و البته از مضرات این کار گذر بکنند. حتی در این زمینه کلیبپ ویدوها و مقالات زیادی منتشر شده هست.

 

salamatmag 3 300x150 خود ارضایی سبب زود انزالی می شود

 

اما بنظر رسیده یکی از تاثیرات جانبی که می تواند وجود داشته باشد اثر روی عادات فکری و تمرکزی هست. یعنی زمانی که در حالت عادی شخصی با همسر خود مشغول رابطه جنسی بوده، این رابطه را از بوسیدن و نوازش شروع میکنند، گاها با مالش قسمتهای مختلف همسر همراه می باشد و بعد به رابطه جنسی خواهند پرداخت. که در این حالت هم باز حواس و تمرکز فرد تماما مختص رابطه جنسی نمی باشد و گاها به شریک جنسی خود نیز علاقه پیدا خواهد کرد.

 

برای اینکه دچار زودانزالی نشویم باید خود ارضایی را ترک کنیم ترک خود ارضایی کاری دشوار است اما اگر از راه روش صحیح اقدام به ترک خودارضایی کنیم کار راحت تر می شود شما مخاطبین عزیز برای آشنایی با روش های ترک خود ارضایی می توانید به پست چگونه می توانیم خود ارضایی را ترک کنیم ؟  مراجعه کنید و اطلاعات خود را در این زمینه تکمیل کنید

 

اما در خود ارضایی تمام توجه به ارضا می باشد و شخص می تواند خیلی زود به لحظه ارضا رسد. این کار پس از مدتی درونی میشود و شخص بسرعت به لحظه ارضا خواهد رسید. و نهایتا در رابطه با شریک جنسی خود نخواهد تواسنت از تمرکز خود کاسته و رابطه جنسی بلند مدت تری را برقرار کند که موجبات نارضایتی همسر خود را فراهم سازد.

 

salamatmag 1 1 300x150 خود ارضایی سبب زود انزالی می شود

 

آنها در توهمات جنسی خودشان را غرق میکنند که این توهمات هیچ ارتباط و یا شباهتی به دنیای واقعی نداشته است. به همین علت وقتی که در شرایط طبیعی قرار خواهند گرفت، نمی توانند از خود واکنش مناسب نشان بدهند و شکست خواهند خورد. “ضعف جنسی-ذهنی ترسناک ترین تراژدی هست که می تواند برای هر زن و یا مرد با احساس و با منطقی رخ بدهد.”

وقتی که یک فرد جوان دست به خود ارضایی زده است، بازه زمانی، برای او هیچ اهمیتی نداشته است و ترجیح خواهد داد که هر چه سریعتر خود را تخلیه بکند. در علم روانشناسی این امر نهایتاً باعث به بروز عارضه ی انزال زودرس در فرد شده است. بعلاوه این، استمناء سبب انبساط عضلات اسفنکتر شده است که این عامل به نوبه ی خود باعث انزال زودرس را بیش از پیش فراهم میکند.

 

از طرف دیگر نباید از این امر غافل بشوید که “ملاتونین” هورمون بی چون و چرای جوانی هست. فرایند سالخوردگی مستقیماً به ترشح این هورمون در بدن بستگی داشته است. این هورمون در زمان جوانی به وفور در بدن ترشح شده است و از سن ۲۵ سالگی به بعد ترشح آن در بدن کم میکند.

 

خود ارضایی، به ویژه در زمان جوانی، باعث از دست رفتن میزان بسیار زیادی ملاتونین در بدن می شود. این امر غده ی کاجی شکلی که در بدن ملاتونین ترشح می کند را ضعیف کرده، خاصیت مغناطیسی موجود در این غده را کاهش می دهد و بطور کلی سبب کاهش طول عمر آن می گردد.

 

روابط جنسی نامشروع با اشخاصی متعدد نه تنها از نظر فیزیکی مضرات بیشماری را در برداشته، بلکه می تواند از نظر روحی و ذهنی نیز بر روی افرادی که این کار ار انجام داده اند، تاثیرات نامطلوبی گذاشته باشد.

 

اشخاصی که در مکالمات محرک جنسی شرکت کرده اند، کسانی که به خواندن مجلات محرک جنسی معتاد می باشند، و کسانی که به تماشای فیلم های ضد اخلاقی جنسی علاقه پیدا کرده اند، مبحث ظریف و مطبوع رابطه جنسی را به طور وحشیانه، به دور از شرافت، و تنها با رضایت ذهنی با نکبت و بدبختی همراه خواهد ساخت. انسان ها باید یاد بگیرند که چگونه می توانند هوشمندانه زندگی بکنند.

نوشته خود ارضایی سبب زود انزالی می شود اولین بار در سلامت مگ • مجله سلامتی پدیدار شد.

  • تاریخ : ۱۰ام تیر ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ قدیمی پازل بند به شرطی که

هم اکنون ♫ آهنگ فوق العاده زیبا و دلنشین به شرطی که از پازل باند به همراه تکست و بهترین کیفیت در رسانه موزیکفا برای دانلود قرار گرفت ♫

شعر : حامد رجبی ، مسعود محمدی | ملودی : علی رهبری (پازل بند) | تنظیم قطعه : آرین بهاری (پازل بند)

Download Old Music BY : Puzzle Band | Be Sharti ke With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

متن آهنگ به شرطی که پازل باند

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

اینکه عاشقت باشم، تا تهش باشم، بهترین کاره…●♪♫

به شرطی که… مالِ خودم باشی و به شرطی که تو عاشقم باشی و به شرطی که تنها نری جایی و تموم کنی این همه تنهاییو●♪♫

به شرطی که… مالِ خودم باشی و به شرطی که تو عاشقم باشی و به شرطی که تنها نری جایی و تموم کنی این همه تنهاییو●♪♫

آخ! که دلچسبه چقد دیوونه، با تو این دیوونه بازیای عشق…!●♪♫

شعر : حامد رجبی ، مسعود محمدی

فکرت از سرم نمی ره بیرون، من سرم درد می کنه برای عشق…●♪♫

زندگیم روی رواله با چشات●♪♫

همه چی عینِ شماله با چشات!●♪♫

دوس دارم دنیارو آشوب کنم تا فقط حال تورو خوب کنم!●♪♫

اِاااااای…●♪♫

به شرطی که مالِ خودم باشـــــی و…●♪♫

ملودی : علی رهبری (پازل بند)

چه فرقی می کند، من عاشقِ تو باشم یا تو عاشقِ من؟●♪♫

چه فرقی می کند، رنگین کمان از کدام سمتِ آسمان آغاز می شود؟●♪♫

تورو می بینم و گیج میره سرم…! گیج میــــره ســــرم…●♪♫

از تماشای تو لذت می بـــرم●♪♫

عطرِ تو دور و برم می پیچــــه، اسمِ تو تووی سرم می پیچــــه●♪♫

زندگیم روی رواله با چشات●♪♫

همه چی عینِ شماله با چشات!●♪♫

تنظیم قطعه : آرین بهاری (پازل بند)

دوس دارم دنیارو آشوب کنم تا فقط حال تورو خوب کنم!●♪♫

اِاااااای…●♪♫

به شرطی که… مالِ خودم باشی و به شرطی که تو عاشقم باشی و به شرطی که تنها نری جایی و تموم کنی این همه تنهاییو●♪♫

به شرطی که… مالِ خودم باشی و به شرطی که تو عاشقم باشی و به شرطی که تنها نری جایی و تموم کنی این همه تنهاییو●♪♫

دوس دارم دنیارو آشوب کنـــــــــم تا فقط حال تورو خـــوب کنــــم!●♪♫

دوس دارم دنیارو آشوب کنـــــــــم تا فقط حال تورو خـــوب کنــــم!●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

دانلود آهنگ پازل بند به شرطی که

دانلود آهنگ پازل بند به شرطی که

  • تاریخ : ۱۰ام تیر ۱۳۹۷

صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی http://cdn.icana.ir/d/019/201807109902152702.jpg , صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزی Icana

صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی http://cdn.icana.ir/d/019/201807102635870326.jpg , صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزی Icana

صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی http://cdn.icana.ir/d/019/201807102867478159.jpg , صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزی Icana

صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی http://cdn.icana.ir/d/019/201807100676613398.jpg , صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزی Icana

صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی http://cdn.icana.ir/d/019/201807101452637983.jpg , صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزی Icana

صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی http://cdn.icana.ir/d/019/201807101192894363.jpg , صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزی Icana

صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی http://cdn.icana.ir/d/019/201807101146723263.jpg , صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزی Icana

صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی http://cdn.icana.ir/d/019/201807100954989989.jpg , صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزی Icana

صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی http://cdn.icana.ir/d/019/201807108402384846.jpg , صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزی Icana

صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی http://cdn.icana.ir/d/019/201807108012769417.jpg , صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزی Icana

صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی http://cdn.icana.ir/d/019/201807100896257461.jpg , صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزی Icana

صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی http://cdn.icana.ir/d/019/201807101036936394.jpg , صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزی Icana

صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی http://cdn.icana.ir/d/019/201807100580987587.jpg , صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزی Icana

صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی http://cdn.icana.ir/d/019/201807109092769758.jpg , صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزی Icana

صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی http://cdn.icana.ir/d/019/201807103130948372.jpg , صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزی Icana

صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی http://cdn.icana.ir/d/019/201807102997722628.jpg , صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزی Icana

صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی http://cdn.icana.ir/d/019/201807103920613694.jpg , صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزی Icana

صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی http://cdn.icana.ir/d/019/201807104115700903.jpg , صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزی Icana

صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی http://cdn.icana.ir/d/019/201807107474090218.jpg , صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزی Icana

صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی http://cdn.icana.ir/d/019/201807101314940325.jpg , صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزی Icana

صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی http://cdn.icana.ir/d/019/201807101335475262.jpg , صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزی Icana

صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی http://cdn.icana.ir/d/019/201807102511961067.jpg , صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزی Icana

صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی http://cdn.icana.ir/d/019/201807100219099671.jpg , صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزی Icana

صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی http://cdn.icana.ir/d/019/201807109677625399.jpg , صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزی Icana

صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی http://cdn.icana.ir/d/019/201807100372076365.jpg , صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزی Icana

صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی http://cdn.icana.ir/d/019/201807107794051662.jpg , صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزی Icana

صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی http://cdn.icana.ir/d/019/201807102298613546.jpg , صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزی Icana

صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی http://cdn.icana.ir/d/019/201807107732902189.jpg , صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزی Icana

صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی http://cdn.icana.ir/d/019/201807107884201915.jpg , صحن علنی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با حضور وزی Icana