وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۱۲ام مرداد ۱۳۹۷

بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرمانشاه از شیرخوارگاه معتضدی و سازمان بهزیستی کرمانشاه http://cdn.icana.ir/d/019/201808106715940247.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس, بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرما, شیرخوارگاه معتضدی, سازمان بهزیستی کرمانشاه Icana

بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرمانشاه از شیرخوارگاه معتضدی و سازمان بهزیستی کرمانشاه http://cdn.icana.ir/d/019/201808101529019609.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس, بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرما, شیرخوارگاه معتضدی, سازمان بهزیستی کرمانشاه Icana

بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرمانشاه از شیرخوارگاه معتضدی و سازمان بهزیستی کرمانشاه http://cdn.icana.ir/d/019/201808104509185186.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس, بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرما, شیرخوارگاه معتضدی, سازمان بهزیستی کرمانشاه Icana

بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرمانشاه از شیرخوارگاه معتضدی و سازمان بهزیستی کرمانشاه http://cdn.icana.ir/d/019/201808109590217597.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس, بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرما, شیرخوارگاه معتضدی, سازمان بهزیستی کرمانشاه Icana

بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرمانشاه از شیرخوارگاه معتضدی و سازمان بهزیستی کرمانشاه http://cdn.icana.ir/d/019/201808101927273973.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس, بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرما, شیرخوارگاه معتضدی, سازمان بهزیستی کرمانشاه Icana

بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرمانشاه از شیرخوارگاه معتضدی و سازمان بهزیستی کرمانشاه http://cdn.icana.ir/d/019/201808100559546115.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس, بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرما, شیرخوارگاه معتضدی, سازمان بهزیستی کرمانشاه Icana

بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرمانشاه از شیرخوارگاه معتضدی و سازمان بهزیستی کرمانشاه http://cdn.icana.ir/d/019/201808100657412972.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس, بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرما, شیرخوارگاه معتضدی, سازمان بهزیستی کرمانشاه Icana

بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرمانشاه از شیرخوارگاه معتضدی و سازمان بهزیستی کرمانشاه http://cdn.icana.ir/d/019/201808100926866831.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس, بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرما, شیرخوارگاه معتضدی, سازمان بهزیستی کرمانشاه Icana

بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرمانشاه از شیرخوارگاه معتضدی و سازمان بهزیستی کرمانشاه http://cdn.icana.ir/d/019/201808109822611974.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس, بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرما, شیرخوارگاه معتضدی, سازمان بهزیستی کرمانشاه Icana

بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرمانشاه از شیرخوارگاه معتضدی و سازمان بهزیستی کرمانشاه http://cdn.icana.ir/d/019/201808100946247724.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس, بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرما, شیرخوارگاه معتضدی, سازمان بهزیستی کرمانشاه Icana

بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرمانشاه از شیرخوارگاه معتضدی و سازمان بهزیستی کرمانشاه http://cdn.icana.ir/d/019/201808108772043829.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس, بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرما, شیرخوارگاه معتضدی, سازمان بهزیستی کرمانشاه Icana

بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرمانشاه از شیرخوارگاه معتضدی و سازمان بهزیستی کرمانشاه http://cdn.icana.ir/d/019/201808101132204777.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس, بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرما, شیرخوارگاه معتضدی, سازمان بهزیستی کرمانشاه Icana

بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرمانشاه از شیرخوارگاه معتضدی و سازمان بهزیستی کرمانشاه http://cdn.icana.ir/d/019/201808100133037403.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس, بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرما, شیرخوارگاه معتضدی, سازمان بهزیستی کرمانشاه Icana

بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرمانشاه از شیرخوارگاه معتضدی و سازمان بهزیستی کرمانشاه http://cdn.icana.ir/d/019/201808109533759694.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس, بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرما, شیرخوارگاه معتضدی, سازمان بهزیستی کرمانشاه Icana

بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرمانشاه از شیرخوارگاه معتضدی و سازمان بهزیستی کرمانشاه http://cdn.icana.ir/d/019/201808109253501464.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس, بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرما, شیرخوارگاه معتضدی, سازمان بهزیستی کرمانشاه Icana

بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرمانشاه از شیرخوارگاه معتضدی و سازمان بهزیستی کرمانشاه http://cdn.icana.ir/d/019/201808100736932001.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس, بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرما, شیرخوارگاه معتضدی, سازمان بهزیستی کرمانشاه Icana

بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرمانشاه از شیرخوارگاه معتضدی و سازمان بهزیستی کرمانشاه http://cdn.icana.ir/d/019/201808100763085617.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس, بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرما, شیرخوارگاه معتضدی, سازمان بهزیستی کرمانشاه Icana

  • تاریخ : ۱۲ام مرداد ۱۳۹۷

به گزارش شبکه تلویزیونی «روسیا الیوم»، گریفیتس ضمن تاکید بر ضرورت اعتماد سازی میان طرف های درگیر در یمن، از طرف های درگیر برای انجام مذاکرات ششم سپتامبر آینده (۱۵ شهریور) در ژنو سوئیس دعوت کرد.

وی افزود: جلسه آینده ژنو می تواند فرصتی برای رایزنی درمورد مذاکرات، اعتماد سازی میان طرف های درگیر در بحران یمن باشد.

نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن با بیان این که فرصت دستیابی به صلح در این کشور جنگ زده وجود دارد، افزود: پیش از نشست آینده ژنو، برای جلوگیری از جنگ و یافتن راه حل این بحران که رضایت تمامی طرف ها را تامین کند، در صدد رایزنی هایی در منطقه هستم.

وی ابتدای تیرماه جاری نیز ضمن هشدار نسبت به وخامت اوضاع انسانی در غرب یمن گفته بود: بیم آن دارم، تشدید تنش ها در بندر الحدیده پیامدهای سیاسی و انسانی خطرناکی در پی داشته باشد.

این شهر، دومین بندر بزرگ یمن در دریای سرخ تنها راه ارتباط دریایی مردم تحت محاصره این کشور با جهان خارج است. این بندر همچنین تنها گذرگاه ورودی کمک‌های بشردوستانه به کشور جنگ زده یمن است و ۷۰ درصد مواد غذایی، دارویی و کمک های بهداشتی از این طریق، وارد کشور می شود.

نیروهای ائتلاف متجاوز سعودی – اماراتی از ۲۳ خرداد ماه گذشته با وجود هشدارهای سازمان‌های بین ‌المللی درخصوص به خطر افتادن جان غیر نظامیان در شهر بندری الحدیده، حمله به آن را آغاز کردند.

با وجود حمایت نظامیان خارجی از جمله آمریکایی ها و فرانسوی ها از ائتلاف خودخوانده عربی برای اشغال بندر الحدیده، اما این اقدام تاکنون با مقاومت نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن به شکست انجامیده است.

  • تاریخ : ۱۲ام مرداد ۱۳۹۷

بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرمانشاه از سازمان شیلات و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) این استان http://cdn.icana.ir/d/019/201808109601020203.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس, بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرما, نمایندگان استان کرمانشاه, سازمان شیلات و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) Icana

بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرمانشاه از سازمان شیلات و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) این استان http://cdn.icana.ir/d/019/201808100274831920.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس, بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرما, نمایندگان استان کرمانشاه, سازمان شیلات و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) Icana

بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرمانشاه از سازمان شیلات و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) این استان http://cdn.icana.ir/d/019/201808100400712747.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس, بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرما, نمایندگان استان کرمانشاه, سازمان شیلات و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) Icana

بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرمانشاه از سازمان شیلات و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) این استان http://cdn.icana.ir/d/019/201808100617786862.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس, بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرما, نمایندگان استان کرمانشاه, سازمان شیلات و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) Icana

بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرمانشاه از سازمان شیلات و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) این استان http://cdn.icana.ir/d/019/201808100936038012.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس, بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرما, نمایندگان استان کرمانشاه, سازمان شیلات و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) Icana

بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرمانشاه از سازمان شیلات و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) این استان http://cdn.icana.ir/d/019/201808101582043125.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس, بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرما, نمایندگان استان کرمانشاه, سازمان شیلات و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) Icana

بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرمانشاه از سازمان شیلات و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) این استان http://cdn.icana.ir/d/019/201808109036441174.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس, بازدید حشمت الله فلاحت پیشه و نمایندگان استان کرما, نمایندگان استان کرمانشاه, سازمان شیلات و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) Icana

  • تاریخ : ۱۱ام مرداد ۱۳۹۷

وی هرت ایت-آمریکا

یک نشریه آمریکایی تأکید کرد که رئیس‌جمهور آمریکا از سازش بیزار بوده و عاشق ملاقات‌های بدون نتیجه است؛ او در روابط بین‌الملل رویکردی دارد که معتقد است طرف مقابل نباید کوچکترین دستاوردی داشته باشد.

نشریه آمریکایی «امریکن کانزروتیو» در یادداشتی با اشاره به اظهارات اخیر «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا درباره مطرح کردن موضوع گفت‌وگو با ایران نوشت: «عهدشکنی در خصوص توافق هسته‌ای با ایران به خوبی نشان داد که طی سال‌های پیش رو هیچ مذاکره‌ای میان آمریکا و ایران صورت نخواهد گرفت».

این مقاله می‌افزاید: «دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا حسن‌نیت و کانال‌های دیپلماتیک محدودی که مذاکرات هسته‌ای میان واشنگتن و تهران ایجاد شده بود را نابود کرد طوری که به هیچ عنوان به صورت ناگهانی نیز احیا نخواهند شد».

در ادامه این گزارش آمده است: «ترامپ مدت‌ها وقت صرف کرد تا از این توافق به شدت انتقاد کند و سپس آن را زیر پا گذاشت و در تمام این مدت به دنبال این بود تا آن را به صورت کامل از بین ببرد. نمی‌توان یک توافق مهم دیپلماتیک را کنار گذاشت و تمام تعهدات را زیر پا گذاشت و بعد هم انتظار داشت که تمام طرف‌ها در آینده وارد مذاکره شوند

امریکن کانزروتیو تأکید کرد: «یکی از نقاط ضعف اصلی در رویکرد ترامپ در خصوص مسائل مربوط به روابط بین‌الملل این است که وی عاشق ملاقات است اما از سازش و مصالحه بیزار است».

این نشریه آمریکایی ادامه داد: «رئیس‌جمهور آمریکا از اغراق کردن و بزرگنمایی لذت می‌برد اما هیچ علاقه‌ای به نتیجه گرفتن ندارد. ترامپ مدام درخواست‌های غیرمنطقی و ماکسیمالیستی از طرف‌های دیگر دارد و در ازای این درخواست‌های بیش از حد یا به آنها چیزی نمی‌دهد و یا دستاورد اندکی برایشان می‌گذارد.»

این گزارش همچنین تصریح کرد: «دونالد ترامپ به توافق برد-برد اصلا اعتقادی ندارد و بیشتر روی رویکرد همه چیز یا هیچ اصرار می‌ورزد که در نهایت هم همیشه هیچ چیز باقی می‌ماند.»

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا که از همان روزهای نخستِ به قدرت رسیدن در کاخ سفید، کارزاری همه‌جانبه را علیه ایران و مردم این کشور آغاز کرده، در کنفرانس خبری این هفته خود با «جوزپه کنته» نخست‌وزیر ایتالیا در واشنگتن مدعی شد که حاضر است بدون هیچ پیش‌شرطی با ایرانی‌ها دیدار کند. وی در عین حال گفت که همه کشورها را به افزایش فشار بر ایران تشویق می‌کند.

ترامپ از زمان ورود به کاخ سفید به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا از هیچ اقدامی برای توهین به ملت ایران فروگذار نکرده است. او با صدور یک فرمان، شهروندان ایران و چند کشور مسلمان دیگر را از ورود به خاک آمریکا منع کرده است. او چندی بعد هم در سخنانی سخیف، مردم ایران را «ملت تروریست» توصیف کرد. توهین‌های ترامپ به همین‌جا ختم نشده و او در هنگام آشوب‌های دی‌ماه سال گذشته مردم ایران را «گرسنه غذا» خواند.

دولت آمریکا همچنین از نخستین روزهای اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران، کارشکنی‌ها در اجرای آن و تلاش برای کاستن از مزایای اقتصادی ایران از آن را آغاز کرد. با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا این کارشکنی‌ها شدت گرفت و او بارها تهدید کرد کشورش را از توافق هسته‌ای خارج خواهد کرد. ترامپ سرانجام در تاریخ ۸ می (۱۸ اردیبهشت‌ماه) به طور یکجانبه آمریکا را از برجام خارج کرد و فرمانی را برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران پس از دوره‌های زمانی ۹۰ و ۱۸۰ روزه امضا کرد.

فارس

  • تاریخ : ۱۱ام مرداد ۱۳۹۷

حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان استان کرمانشاه با استاندار در خصوص پیگیری مشکلات زلزله زدگان، صنعتگران و همفکری در خصوص سایر مشکلات این استان دیدار کرد.

  • تاریخ : ۱۱ام مرداد ۱۳۹۷

وی هرت ایت – ترکیه

وزارت دارایی آمریکا با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که عبدالحمید گل و سلیمان سویلو وزرای دادگستری و کشور ترکیه را به اتهام نقض حقوق بشر در لیست تحریم خود قرار داده است.

بنا بر اعلام این رسانه، استیو منوچین وزیر دارایی آمریکا نیز در این خصوص اظهار کرد: ‘بازداشت غیرعادلانه و تعقیب قضایی کشیش برانسون از طرف مقام‌های ترکیه غیر قابل قبول است.’

آندرو برونسون کشیش آمریکایی نهم دسامبر ۲۰۱۶ (۱۹ آذرماه ۱۳۹۵) با شکایت دادستانی ازمیر و به اتهام همکاری با گروه‌‌های تروریستی و تلاش برای اقدامات خرابکارانه بازداشت شد.

دولت آمریکا در یک سال و نیم سال گذشته همواره خواهان آزادی این کشیش بوده و محاکمه وی در این مدت جزو اختلافات آنکارا و واشنگتن بوده است.

مقامات واشنگتن معتقدند که این کشیش به علت خودداری آمریکا از استرداد فتح الله گولن متهم کودتای دو سال پیش، گرو گرفته و با هدف فشار بر دولت آمریکا زندانی شده است.

این کشیش آمریکایی به اتهام همکاری با گروه‌های تروریستی، همکاری با گروه گولن و پ.ک.ک و نیز جاسوسی به ۳۵ سال زندان محکوم شده ولی حکم او قطعی نشده است.

چند روز پیش شعبه ۲ دادگاه کیفری ازمیر با در نظر گرفتن شرایط جسمی، مجازات زندان این کشیش آمریکایی را به حبس خانگی و ممنوعیت خروج از ترکیه تبدیل کرد.

ادامه محکومیت قضایی این کشیش آمریکایی موجب واکنش مقامات واشنگتن شد به طوری که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته در پیامی توئیتری تهدید کرد که به دلیل بازداشت طولانی مدت ‘اندرو برونسون’ کشیش آمریکایی متهم به جاسوسی در ترکیه، این کشور را هدف تحریم های سنگین قرار می دهد.

صدور این حکم و ادامه زندانی شدن این کشیش آمریکایی در ترکیه، تنش جدیدی را در روابط بین آنکارا و واشنگتن ایجاد کرد.

دادگاه کیفری شهر ازمیر ترکیه همچنین درخواست وکیل آندور برونسون کشیش آمریکایی بازداشتی در ترکیه برای لغو حبس خانگی و ممنوعیت خروج وی از کشور را رد کرد.

وکیل آندرو برونسون کشیش و مبلغ مذهبی آمریکایی که به اتهام همکاری با گروه های گولن و پ.ک.ک و نیز جاسوسی به نفع آمریکا در شهر ازمیر ترکیه بازداشت شده و در حبس خانگی قرار دارد، خواستار لغو حبس خانگی موکل خود و نیز برچیده شده شدن ممنوعیت خروج وی از ترکیه شده بود.

دادگاه همچنین تأکید کرد که هیچ تغییری در مدارک مرتبط با اتهامات برونسون صورت نگرفته است.

همچنین مایک پنس معاون اول ریاست جمهوری آمریکا نیز طی سخنانی در وزارت خارجه این کشور اظهار کرد: ایالات متحده تا زمان آزاد شدن کشیش برونسون، این مرد با ایمان و بی گناه تحریم‌های بزرگی را بر ترکیه اعمال خواهد کرد.

بلافاصله پس از این تهدیدات، مقامات آنکارا نیز واکنش نشان دادند به طوری که ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه گفت: زبان تهدید آمیز مقامات آمریکایی علیه ترکیه به عنوان یکی از متحدان ناتو، غیرقابل قبول است.

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز در واکنش به این تهدید مقامات آمریکایی تاکید کرد که ‘کسی نمی تواند نظرش را به ترکیه تحمیل کند و تهدید هیچ کسی را نمی پذیریم.’

عبدالحمید گل وزیر دادگستری ترکیه نیز در پیامی توئیتری به اظهارات مقامات واشنگتن در ارتباط با آزادی کشیش آمریکایی واکنش نشان داد و نوشت: ترکیه کشوری با حاکمیت مستقل است و رسیدگی به پرونده برونسون نیز مانند روندی که در هر کشور مستقل به صورت قانونی انجام می شود، در مراجع قضایی ترکیه پیگیری خواهد شد.

  • تاریخ : ۱۱ام مرداد ۱۳۹۷

افزایش ترافیک سایت
افزایش ترافیک سایت

در این مطلبِ سایت وی هرت ایت  قصد داریم به شما نشان دهیم چگونه می توان ترافیک بیشتری را به وب سایت خود منتقل کرد و به شما لیستی از روش های افزایش ترافیک سایت را نشان دهیم.

همچنین می توانید ببینید که چگونه از این استراتژی ها سایت بک لینکو  استفاده کرد تا از صفر تا ۱۸۰k  بازدید کننده منحصر به فرد در هر ماه داشته باشد.

روش افزایش ترافیک سایت در 2018
روش افزایش ترافیک سایت در ۲۰۱۸

 

همه این استراتژی ها و  روش افزایش ترافیک سایت در ۲۰۱۸ در حال حاضر عالی کار می کنند.

 

برای دریافت pdf بیست و یک تکنیک عملی سئو برای بهبود رتبه سایت در سال ۲۰۱۸ ایمیل خود را وارد بفرمایید

افزایش ترافیک سایت

 

۱- پست های قدیمی وبلاگ را آپدیت کنید

این استراتژی و روش افزایش ترافیک سایت که کاری ساده است طبق تصویر زیر ۵۰٫۹۵٪ ترافیک بیشتری را در ۷ روز به سایت من هدایت کرد:

روش افزایش ترافیک سایت در 2018

در اینجا دقیقا این روش افزایش ترافیک سایت را تشریح می کنم:

۱- اول، من یک پست در سایتم پیدا کردم که  کمی قدیمی بود.

همانطور که معلوم شد، راهنمای من برای YouTube SEO به طرز محسوسی قدیمی شده است:

افزایش ترافیک سایت

۲- بعد، پست خود را به روز کرده کردم و نسبت به قبل بهبود دادم…

 تصاویر جدیدی را به پست قدیمی ام اضافه کردم:

افزایش ترافیک سایت

از استراتژی های جدید استفاده کردم

افزایش ترافیک سایت

و استراتژی های قدیمی که دیگر کار نمی کردند را حذف کردم

افزایش ترافیک سایت

 ۳- در نهایت، پست جدید را به روزرسانی کردم تا تغییرات انجام شود.

افزایش ترافیک سایت

(از آنجا که این یک پست قدیمی بود، همانطور که در Google Analytics من در اینجا میبینید، بیشتر افزایش ترافیک، ترافیک ارگانیک بود)

افزایش ترافیک سایت

این فرایند کلا حدود یک ساعت طول کشید.

و این راه جدیدی بود برای گرفتن ترافیک بیشتر بدون انتشار پست جدید

بریم سراغ دیگر روش افزایش ترافیک سایت …

۲- از لینک  “Click to Tweet”  استفاده کنید

این یکی از بهترین راههای به دست آوردن اشتراک بیشتر از محتواست.

در واقع لینک های Click to Tweet یکی از دلایل اصلی است که این پست از وبلاگم بیش از ۶K در رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است:

افزایش ترافیک سایت

با این کار، اجازه دهید به شما نشان دهم چگونه با Click To Tweet links کار کنید:

۱٫ در محتوا خود چیزی “tweetable” پیدا کنید.

این می تواند یک استراتژی، نقل قول و یا آمار باشد.

به عنوان مثال، پست زیر را در نظر بگیرید…

افزایش ترافیک سایت

۲- Click To Tweet link بسازید

 به ClickToTweet.com بروید و توییت خود را بنویسید:

افزایش ترافیک سایت

و این ابزار لینک خاصی برای شما ایجاد خواهد کرد:

افزایش ترافیک سایت

۳- در نهایت، این لینک را در محتوا خود قرار دهید.

هر زمان که کسی روی لینک کلیک کند …

افزایش ترافیک سایت

… آنها یک توییت از پیش نوشته شده برای اشتراک گذاری آسان دریافت می کنند:

افزایش ترافیک سایت

 

۳- بهینه سازی محتوا با استفاده از کلمات کلیدی LSI

این که سئو یکی از بهترین راهها برای هدایت ترافیک به وب سایت شما و افزایش ترافیک سایت است، بر کسی پوشیده نیست…

گفته می شود که بسیاری از استراتژی های قدیمی سئو  دیگر کار نمی کنند.

و این عمدتا به این دلیل است که الگوریتم Hummingbird گوگل همه چیز را در مورد سئو تغییر داد:

افزایش ترافیک سایت

گوگل در عوض تنها به جای اینک دنبال کلمات کلیدی باشد، گوگل اکنون موضوعات را درک می کند.

(این تغییرات چقدر بزرگ بود؟ گوگل گفت: Hummingbird بر ۹۰٪ از جستجوها تاثیر می گذارد …  وایو).

سوال این است:

چگونه مطمئن شوید که گوگل موضوع شما را درک می کند؟

کلمات کلیدی LSI.

کلمات کلیدی LSI کلمات و عبارات مربوط به کلمات کلیدی مورد نظر شما هستند.

به عنوان مثال، بگذارید بگوییم شما یک پست در مورد رسانه های اجتماعی نوشتید.

کلمات کلیدی LSI کلمات و عبارات مانند:

صفحه فیس بوک
توییتر
لینکدین
محتوای ویروسی
پینترست

و هنگامی که Google این کلمات کلیدی LSI را در محتوای شما می بیند، آنها می گویند: “عالی است. این محتوا قطعا در مورد رسانه های اجتماعی است “.

بنابراین: چطور این کلمات کلیدی LSI را پیدا می کنید؟

ابزار رایگان بزرگ به نام LSI Graph 

افزایش ترافیک سایت

سپس، این کلمات کلیدی LSI را به پست خود اضافه کنید …

اگر خسته نشدید به چهارمین روش افزایش ترافیک سایت بریم….

۴- دریافت ترافیک بیشتر از پست های وبلاگ خود با “تبدیل محتوا”

تبدیل محتوا ساده است:

به سادگی یکی از پستهای وبلاگ خود را به قالب دیگری تبدیل کنید (مانند یک کتاب الکترونیکی، ویدیو، متفرقه یا پادکست).

به عنوان مثال، من این مطالعه موردی را در وبلاگم منتشر کردم:

افزایش ترافیک سایت

همانطور که می بینید، این پست تعداد زیادی از اشتراک گذاری شبکه اجتماعی را تولید کرد …

افزایش ترافیک سایت

و کامنت:

افزایش ترافیک سایت

اینم روش افزایش ترافیک سایت به اینجا ختم نمی شود…

من می دانستم که می توانم ارزش بیشتری را از این محتوا بگیرم.

بنابراین این پست را به یک ویدیو یوتیوب تبدیل کردم:

افزایش ترافیک سایت

این ویدیوی تک بیش از ۱۵۰ نمایش و صدها بازدیدکننده برای وب سایت ایجاد کرده است.

(همه از یک محتوا که من سالها قبل منتشر کردم)

این قدرت انتقال محتوا است واقعا این روش یکی از قدرتمندترین روش های افزایش ترافیک سایت است.

۵- برو به سمت پادکست ها

پادکست ها احتمال وایرال شدن بالاتری دارند… و مردم در زمان مرده می توانند از آن استفاده کنند

(در واقع، یک نظرسنجی دریافت که ۲۴ درصد از آمریکایی ها به طور منظم به پادکست ها گوش می دهند)

آیا این بدان معنی است که شما باید نزدیکترین میکروفون را بردارید و یک پادکست را شروع کنید؟

نه…

در عوض، من توصیه می کنم در پادکست های دیگران به عنوان مهمان حضور پیدا کنید…

این استراتژی به خوبی کار می کند که من سعی می کنم ۲-۳ پادکست در هر ماه بروم.

در حقیقت، من در بیش از ۱۰۰ قسمت پادکست ظاهر شدم:

افزایش ترافیک سایت

و این قسمت ها ده ها هزار بازدید کننده را به سایتم وارد کرده اند…

برای مثال، من یک بار از یک قسمت پادکست یک بار ۹۸۴ بازدید کننده را در ۶۰ روز دریافت کردم:

افزایش ترافیک سایت

به عنوان یک پاداش، شما معمولا حداقل یک بک لینک را دریافت می کنید که می تواند رتبه بندی موتور جستجو شما را کمک کند:

افزایش ترافیک سایت

۶- سایت خود را با استفاده از Blogger پروموت کنید

بنابراین شما برای افزایش ترافیک سایت فقط یک قطعه عالی از محتوا منتشر کردید.

حالا چی؟

وقت آن است که آن را با تبلیغ وبلاگ نویسی پروموت کنید.

در حقیقت، یکی از آخرین پستهای وبلاگ من، اساسا به دلیل توئیت یک وبلاگ نویس با نفوذ و مشهور، ترافیک خوبی بدست آورد.

افزایش ترافیک سایت

سوال این است …

چطور؟

همه چیزهایی که باید انجام دهید برای افزایش ترافیک سایت این است که وبلاگ نویسان را پیدا کنید که محتوایی با موضوعات شما به اشتراک می گذارند

… و ایمیل  ارسال کنید.

در اینجا یک مثال واقعی از این فرایند در عمل است:

اولا، یک ایمیل شخصی برای یک وبلاگ نویس فرستادم که در حال حاضر در مورد موضوعات من مطلب به اشتراک می گذارد:

افزایش ترافیک سایت

(به این ترتیب، می دانستم که واقعا میخواهد که پستم را بخواند… قبل از اینکه “ارسال” را بزنم)

وقتی او پاسخ داد، برای او لینک فرستادم:

افزایش ترافیک سایت

 (نکته: از شخصی بخواهید که محتوایتان را به اشتراک بگذارد و یا لینک دهد) اگر فکر می کنید محتوای شما خوب است، آنها آن را به اشتراک می گذارند)

۷- استراتژی بازسازی محتوا

این شبیه به تکنیک #۱ از این راهنما است …

… با یک پیچ و تاب مهم.

به جای بهبود محتوای خود، به طور کامل آن را دوباره راه اندازی کنید.

به عبارت دیگر:

مثلا:

من اخیرا این فهرست از تاکتیک های copywriting SEO را مجددا راه اندازی کردم:

افزایش ترافیک سایت

بنابراین پست را در رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشتم:

افزایش ترافیک سایت

و برای مشترکین ایمیلی یک پیام ارسال کردم:

افزایش ترافیک سایت

که منجر به  افزایش ترافیک سایت به طور قابل توجهی شد ( جمله بازدید کنندگان تقریبا ۵K در یک روز):

افزایش ترافیک سایت

۸-اشتراک گذاری فیلم ها در LinkedIn

LinkedIn در حال رشد سریع است و محل مناسبی برای افزایش ترافیک سایت است

در واقع، یک مطالعه اخیر نشان داد که تعداد افرادی که در LinkedIn اشتراک دارند، در سال ۲۰۱۸ به میزان قابل توجهی افزایش یافته است:

 افزایش ترافیک سایت

 

اما چگونه از LinkedIn برای  افزایش ترافیک سایت خود استفاده می کنید؟

ارسال محتویات ویدئویی

به عنوان مثال، در اینجا یک ویدیو است که اخیرا در LinkedIn پست کرده ام:

افزایش ترافیک سایت

۲ هفته بعد، ویدیو من:

۶۳۴ لایک
۱۰۶ نظر
۳۱ هزار نمایش
سعی کنید از این نوع تعامل در فیس بوک هم استفاده کنید(تو ایران متاسفانه با محدودویت مواجهه)

و اکنون وقت آن است که راه دیگری برای افزایش ترافیک سایت به شما نشان دهم …

۹- برگزاری یک مسابقه با جایزه و تخفیف زیاد

مردم چیزهای رایگان را دوست دارند

(تعجب ندارد)

اما چه چیزی ممکن است شما را متعجب کند: شما می توانید از مواد رایگان برای ترافیک بیشتر استفاده کنید.

چطور؟

میزبانی یک مسابقه با جایزه رایگان و تخفیف زیاد راهی هوشمندانه برای افزایش ترافیک سایت است…

در اینجا یک نمونه از مسابقه :

 افزایش ترافیک سایت

ببینید که چگونه کار می کند

برای ورود به مسابقه، مردم باید آدرس ایمیل خود را به شما بدهند (سپس آنها را به لیست ایمیل خود اضافه کنید).

بهتر می شود:

شما می توانید مردم را به اشتراک گذاری مسابقهایی که برگزار می کنید با دوستانشان، آن ها را تحریک کنید:

 افزایش ترافیک سایت

(و این اشتراک گذاری ترافیک بیشتری را به وب سایت شما خواهد آورد و لیست ایمیل شما را افزایش می دهد)

اکنون:

این مسابقه با KingSumo انجام شد. اما اگر دانش فنی داشته باشید، می توانید این را خود تنظیم کنید.

۱۰- اضافه کردن “دکمه های اشتراک گذاری” به محتوا

در تجربه من، محتوا به طور عمده بر اساس یک عامل موفق می شود یا شکست می خورد:

آیا محتوا دارای دکمه های اشتراک گذاری است یا خیر

دکمه های اشتراک گذاری چیست؟

آنها چیزهایی هستند که در محتوا خود قرار می دهید که افراد برای به اشتراک گذاشتن محتوا، آن را فشار می دهند.

بسیاری از این اصول ابتدا توسط دانشمندان رفتاری مانند دکتر یونان برگ، دکتر کاترین میلکمن  کشف شدند.

 افزایش ترافیک سایت

و آنها در آزمایشگاه ثابت کرده اند و من از طریق آزمایش و خطا کشف کردم:

هنگامی که شما دکمه های اشتراک گذاری را در محتوا خود قرار می دهید، مردم  به احتمال زیادی به اشتراک می گذارند و لینک می دهند…

۱۱- نرخ بانس ریت خود را کاهش دهید

میزان بانس ریت بالا، باعث خسارت به بازدید صفحات سایت شما و تبدیل آنها می شود … و حتی می تواند به SEO شما آسیب برساند.

(در حقیقت، به لطف الگوریتم RankBrain گوگل، بانس ریت در حال حاضر یک سیگنال رتبه بندی فوق العاده مهم است).

این خبر بد است

خبر خوب این است که بهبود میزان بانس شما بسیار آسان است.

کل روند در ویدیو زیر خلاصه شده است:

۱۲- محتوای طولانی منتشر کنید

یک ساعت پیش BuzzSumo یک میلیون مقاله را تحلیل کرد.

چرا؟

آنها می خواستند ببینند کدام نوع از محتوا عالی کار می کند.

و آنها متوجه شدند که از محتوای طولانی، اشتراک گذاری و لینک های بیشتر از پست های کوتاه (کمتر از ۱۰۰۰ کلمه) به دست می آید:

 افزایش ترافیک سایت

در حقیقت، همانطور که در نمودار بالا مشاهده میکنید، محتوای طولانی (> 3k کلمات) به طور متوسط ۲۰۸٪  بیشتر از مقالات کوتاه به اشتراک گذاشته می شود.

من خودم این را متوجه شدم.

به عنوان مثال، در اینجا یک پست وبلاگ طولانی از وبلاگ من (۲۱ تکنیک عملی سئو برای بهبود رتبه سایت در سال ۲۰۱۸) است:

 افزایش ترافیک سایت

این راهنمای  ۶۵۵۸ کلمه دارد

و به دلیل اینکه پست من طولانی بود، ۱۲۹۰۹ بار به اشتراک گذاشته شده است:

 افزایش ترافیک سایت

(و این اشتراک گذاری بیش از ۵۰،۰۰۰ بازدید کننده به وب سایت من فرستاده است)…

خب اگر خسته نشدید به سراغ روش دیگر افزایش ترافیک سایت برویم….

۱۳- بهینه سازی ایندکس اول موبایل گوگل

همانطور که شما ممکن است شنیده باشید، گوگل به تازگی ” ایندکس اول موبایل” خود را به بازار عرضه کرده است:

 افزایش ترافیک سایت

این به روز رسانی بدین معنی است که Google اکنون نسخه موبایل سایت شما را برای اولین بار شمارش می کند.

(همچنین این بدان معنی است که گوگل عمدتا نسخه دسکتاپ سایت شما را نادیده می گیرد)

بنابراین:

چگونه بفهمیم که سایتمان برای برای موبایل بهینه سازی شده است؟

خوب، گوگل یک ابزار رایگان برای انجام این کار را ایجاد کرد: تست Mobile-Friendly

این ابزار فوق العاده به شما می گوید که سایت شما به درستی برای دستگاه های تلفن همراه بهینه شده است یا نه…

 افزایش ترافیک سایت

… و توصیه های ویژه ای برای بهبود سایت شما می دهد:

 افزایش ترافیک سایت

۱۴- یک کانال فعال یوتیوب ایجاد کنید

 

افزایش ترافیک سایت

یوتیوب فیس بوک را به عنوان دومین وب سایت محبوب در این سیاره (تنها در پشت Google) گذراند.

۱۵- انتشار محتوای ویروسی

آیا یک فرمول برای ایجاد محتوای ویروسی وجود دارد؟

جواب منفی! یا دیگران این کار را می کنند …

به این ترتیب، ۳ چیز وجود دارد که می توانید انجام دهید تا احتمال وقوع محتوای شما مانند آتش سوزی گسترش یابد.

۱- ابتدا محتوای ویروسی حاوی تصاویر زیادی است.

این می تواند شامل یک دسته تصویر یا یک infographic. یا یک ویدیو

نوع تصویر مهم نیست مهم این است که شما در واقع از تصاویر در محتوا استفاده می کنید.

چرا؟

تحقیقات صنعتی نشان می دهد که محتوای غنی با محتوای تصویری ۹۰٪ + بیشتر از مجموعهای اجتماعی به وجود میآید که محتوای آن متن است:

افزایش ترافیک سایت

۲- اینکه محتوای ویروسی دارای یک “Utility” بالا است.

این به سادگی به این معنی است که محتوای شما به نوعی فوق العاده مفید است.

شاید شما به مردم نشان دهید که چگونه بروکلی بخورند…

یا به شما آموزش می دهند تا مصاحبه شغلی خود را انجام دهند….

در هر صورت، تحقیقات نشان می دهد که محتوای بسیار کاربردی احتمال ابتلا به ویروس بسیار بالا است.

۳٫ در نهایت، محتوای ویروسی نیاز به فشار اولیه برای رفتن دارد.

به عنوان مثال، کریس گیمر در یک روز (به لطف یک پست وبلاگ که ویروسی شد) بیش از ۱۷ هزار بازدید کننده به سایتش وارد شد:

افزایش ترافیک سایت

و اگر کریس محتواش را در سایت هایی مانند Reddit پروموت نمی کرد… که در عرض چند ساعت به صدها بازدید کننده منجر شد، اتفاق نمی افتاد…

افزایش ترافیک سایت

۱۶- مطالب وبلاگ و فیلم ها را در Quuu پروموت کنید

Quuu یک روش مرده ساده برای به دست آوردن افراد برای تبلیغ محتوای شما در رسانه های اجتماعی است.

همه چیزهایی که باید انجام دهید این است که بهترین مطالب خود را ارائه دهید …

… و از اینفلوئنسرها بخواهید آن را در فیس بوک، توییتر، لینکداین و غیره به اشتراک بگذارند.

من اخیرا یکی از پست های سایتم را در Quuu پروموت کردم و تعدادی اشتراک گذاری از افراد با نفوذ در فضای بازاریابی دیجیتال دریافت کردم:

افزایش ترافیک سایت

و در نهایت باعث افزایش ترافیک سایت شد… به همین راحتی… بریم ببینیم دیگه چطور از لینکدین میتونیم برای افزایش ترافیک سایت استفاده کنیم

۱۷- مقالات قدیمی را در LinkedIn بازنویسی کنید

LinkedIn یک مکان بسیار جذاب برای منتشر کردن محتوای شماست.

به عنوان مثال، این مطالعه عوامل رتبه بندی یوتیوب در وبلاگم یک سال پیش منتشر شد:

افزایش ترافیک سایت

این پست خوب بود… بسیاری از مردم پست من را خوانده و آن را در رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشته اند…

اما من می دانم که هزاران نفر از کسانی که می توانند از مطالب من بهره مند شوند … اما هنوز آن را ندیده اند.

بنابراین محتوای من به عنوان یک مقاله LinkedIn دوباره منتشر شد:

افزایش ترافیک سایت

 

که (همراه با سایر پست های LinkedIn من) منجر به یک حجم مناسب از ترافیک هدفمند شد:

 

افزایش ترافیک سایت

۱۸- از «Question Analyzer» برای ایجاد محتوای مفید استفاده کنید

این استراتژی یک راه بسیار جذاب برای ایجاد محتوای شماست و در نهایت راهی آسان برای افزایش ترافیک سایت …

(همانطور که می دانید محتوای بهتر = ترافیک بیشتر)

همه چیزهایی که باید انجام دهید این است که سوالات را که مخاطبان هدف شما به صورت آنلاین می پرسند پیدا کنید.

سپس به این سؤالات در محتوای خود پاسخ دهید.

در اینجا چگونگی انجام آن …

ابتدا از یک ابزار مانند تجزیه و تحلیل پرسش Buzzsumo یا پاسخ عمومی استفاده کنید تا به راحتی سوالاتی را که مردم می پرسند پیدا کنید…

۱۹- محتوای جذاب را به پست های رسانه های اجتماعی اضافه کنید

در اینجا یک اشتباه بسیاری را مردم مرتکب می شوند

آنها محتوای خود را در رسانه های اجتماعی به اشتراک می گذارند … بدون دادن هیچ گونه دلیل برای کلیک کردن.

در اینجا یک مثال است:

افزایش ترافیک سایت

هی، من قضاوت نمی کنم من هم همین کار را انجام دادم

افزایش ترافیک سایت

اما اخیرا چیزی را کشف کردم:

اضافه کردن مطالب به پست های شما به طرز چشمگیری باعث افزایش CTR شما می شود.

به عنوان مثال، وقتی من یک پست جدید را توییت می زنم، لیستی از ویژگی های ذکر شده را اضافه می کنم:

افزایش ترافیک سایت

همانطور که می بینید، محتوای اضافی منجر به یک تن از تعامل می شود:

افزایش ترافیک سایت

و کلیک

 

۲۰- بهبود ارگانیک CTR

من خبرای خوب دارم:

برای افزایش ترافیک سایت از گوگل داشته، شما نیازی به رتبه بندی بالاتر ندارید.

(به طور جدی)

در عوض، می توانید بر روی میزان کلیک (CTR) خود تمرکز کنید.

به عنوان مثال، بگذارید رتبه ۳ را برای کلید واژه هدف شما رتبه بندی کند. و CTR شما ۴٪ است.

افزایش ترافیک سایت

بگذارید به شما بگویم که شما CTR را دو برابر یعنی هشت درصد می کنید

افزایش ترافیک سایت

خوب، شما فقط ترافیک ارگانیک خود را دو برابر کردید … بدون بهبود رتبه بندی خود.

اما صبر کنید، بیشتر  وجود دارد

CTR اکنون یک الگوریتم رتبه بندی مهم در الگوریتم گوگل است.

بنابراین هنگامی که شما CTR بالاتر را دریافت می کنید، شما نیز رتبه بندی خود را بهبود می دهید. شما فقط باعث افزایش ترافیک سایت به اندازه دو برابر و صورت ارگانیک شده اید … بدون بهبود رتبه بندی خود.

اما صبر کنید، بیشتر وجود دارد

CTR اکنون یک الگوریتم رتبه بندی مهم در الگوریتم گوگل است.

بنابراین هنگامی که CTR بالاتر را دریافت می کنید، شما همچنین رتبه بندی خود را بهبود می بخشید.

افزایش ترافیک سایت

 

عالیه. اما چگونه CTR را بهبود بخشیم؟

در اینجا چند نکته وجود دارد که عالی کار می کنند:

عدد را به عنوان خود اضافه کنید (مانند “۱۷” یا “۵۸٪”)
توضیحات متفاوتی را بنویسید
تست عناوین مختلف و ببینید کدام یک بهترین CTR را دریافت می کنید
از عناوین بسیار احساسی استفاده کنید
کلمه کلیدی خود را در نشانی اینترنتی خود وارد کنید

۲۱- انتشار پست های لیستی

هیچ راهی وجود ندارد:

هنگامی که ترافیک به سایت شما هدایت می شود، این لیست های عالی کار می کنند

و شواهدی وجود دارد که این را به عقب بازگرداند.

(علاوه بر این واقعیت که شما در حال خواندن لیست پستی در حال حاضر هستید 😀)

همانطور که در راهبرد شماره ۱۲ اشاره کردم، BuzzSumo اخیرا یک میلیون مقاله را تحلیل کرده است.

خوب، در همان مطالعه، آنها دریافتند که لیست ها تمام فرمت های دیگر را شکست داده است

افزایش ترافیک سایت

همانطور که می توانید در نمودار ببینید، لیست پست ها ۶ برابر سهم بیشتری نسبت به how-to posts (و ۴۰x بیشتر از infographics).

۲۲- منابع ترافیکی رقبا را سرقت کنید

تصور کنید که می توانید مکان های دقیق را مشاهده کنید که ترافیک رقبای خود را ارسال می کنند.

این یک معدن طلا است، درست است؟

خوب، رقبای شما  رمز عبور Google Analytics را برای شما ارسال نمی کنند.

خوشبختانه، شما به آن نیاز ندارید

چرا؟

شما می توانید تمام منابع ترافیک خود را به صورت رایگان با SimilarWeb ببینید.

SimilarWeb  نه تنها یک نمای کلی شیرین از ترافیک سایت را نشان می دهد …

… اما دقیقا جایی که آنها از آن ترافیک می گیرند

افزایش ترافیک سایت

معدن طلا

۲۳- ترافیک را از انجمن ها به سایت خود هدایت کنید

انجمن ها یک منبع کم ترافیک است.

هنگامی که شما تبدیل به یک عضو فعال و محترم یک انجمن می شوید، یک قیف ساختید …

… یک قیف که مردم را به سایت شما منتسب می کند.

اجازه دهید برای شما یک مثال بزنم:

وقتی اولین بار با وبلاگم شروع کردم، از ابتدا شروع کردم.

من صفر فالوور ، صفر بازدید کنندگان و صفر مشترک ایمیل داشتم.

و من می دانستم که سئو و رسانه های اجتماعی هر دو راه عالی برای دریافت ترافیک هستند … اما آنها زمان می گیرند تا عملی شوند…

بنابراین من برای افزایش ترافیک سایت، عضو فعال یک انجمن بازاریابی شدم.

من سوالات مردم را پاسخ می دادم …

استراتژی پاداش #۱: ارسال در رسانه های اجتماعی در زمان استراتژیک

 

 CoSchedule به تازگی بهترین زمان برای ارسال در شبکه های اجتماعی رسانه ای (از جمله فیس بوک، اینستاگرام،گوگل پلاس و بیشتر) را تحلیل کرده است.

افزایش ترافیک سایت

 

همانطور که می بینید، آنها کشف کردند که بهترین زمان برای ارسال در هر شبکه عبارتند از:

 

فیسبوک : ۹am, 1pm, 3pm

پینترست: ۲pm, 9pm, 2am

اینستاگرام: ۹am, 5pm, 2am

گوگل پلاس: ۹am, 11am, 1pm

البته از این آمار در ایران باید با احتیاط استفاده کرد… چون رفتار مصرف کننده آنلاین ایران احتمالا با کشور های دیگر متفاوت باشد…

استراتژی پاداش#۲: یافتن کلمات کلیدی با “Keywords Everywhere”

تحقیقات کلمات کلیدی مهمترین بخش سئو است.

سوال:

چگونه کلمات کلیدی استفاده نشده را پیدا می کنید….

“Keywords Everywhere”

افزایش ترافیک سایت

 

Keywords Everywhere یک افزونه Chrome رایگان است که به شما ایده های کلمات کلیدی را می دهد، به خوبی … در همه جا.

مثلا…

دفعه بعد که شما یک جستجوی Google انجام می دهید، حجم جستجو و اطلاعات CPC را در آن کلمه کلیدی مشاهده خواهید کرد:

افزایش ترافیک سایت

یا دفعه بعد که از آمازون مسواک خریداری می کنید – BOOM – شما اطلاعات کلیدی را در شرایطی که آمازون پیشنهاد می کند را می بینید:

افزایش ترافیک سایت

منبع

حالا نوبت توست

 

امیدوارم این پست نشان دهد که چگونه می توانید با استفاده از برخی از استراتژی های  بی نظیر، ترافیک وب سایت را افزایش دهید.

 

(Visited 36 times, 50 visits today)

  • تاریخ : ۱۱ام مرداد ۱۳۹۷

نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807106986396917.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807103296146962.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807104121665419.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807108799114928.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807100184103809.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807109300341854.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807102924127015.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807108646723514.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807100198610933.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807109670925059.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807105457669971.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807105842999816.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807105286246635.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807106605725314.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807107160801523.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807108279897777.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807106691928674.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807102604345028.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807103174554149.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807102032166681.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807109019542978.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201807103004994111.jpg Icana

  • تاریخ : ۱۱ام مرداد ۱۳۹۷

چگونه ار ابتلا به آسم جلوگیری کنیم

salamatmag 2 1 300x150 عوامل محرک آسم کدامند

در این مقاله در سلامت مگ به اینکه  عوامل محرک آسم کدامند می پردازیم ، با ما تا پایان مقاله همراه باشید

بیماری آسم بیماری مزمن ریوی هست که وقتی فرد در معرض محرک های آسم قرار گرفته است دچار حمله خواهد شد و همین امر موجب می شود که در تنفس خود به مشکل برخورد بکند. امروزه هم با پیشرفت صنعتی و آلودگی های محیطی مانند آلودگی هوا شیوع بیماری آسم افزایش پیدا کرده هست و نیز به همان علل محرک های آسم نیز گسترش پیدا کرده هست. افرادی که از این بیماری رنج برده اند تقریبا با محرک های آسم آشنایی داشته اند اما به علت اهمیت این بیماری ما تلاش میکنیم در این مطلب برای شما عزیزان این عوامل را بررسی بکنیم

 

کی از محرک های آسم آلرژیهای غذایی هست: غذاهای حاوی سولفیت نظیر آب میوه های کنسرو شده، جانوران صدف دار، تنقلات، بعضی غذاهای تازه و خشک شده، سالادها و سیب زمینی و نیز افزودنیهای خوراکی و رنگ دهنده مانند MSG و همه عفونتهای ویروسی دستگاه تنفسی شامل سرماخوردگی و آنفلوانزا آلاینده های جوی از جمله دود سیگار و صنایع، ازن، دی اکسید گوگرد، دی اکسید نیتروژن و فرمالدئید هست.

 

 

استرس یا ناراحتی روحی و مواد حساسیت زا (آلرژن ) از جمله: پر، پوسته های ریز بدن جانوران، حشرات ریز، گرد و خاک، کپکها و مواد آلوده کننده و عطرها ، خاک اره، به ویژه خاک اره درختان سدر و بلوط و ذرات قهوه، آرد و چای از دیگر محرک های آسم هست. بعضی داروها شامل آسپیرین و داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی (نظیر ایبوپروفن، ایند و متاسین، مفنامیک اسید و فنیل بوتازون)، داروهای مسدودکنندهٔ گیرندههای بتا (نظیر بعضی از داروهایی که به عنوان قطرهٔ چشمی به کار رفته اند)، داروهای کولینرژیک(نظیر داروهایی که جهت تحریک انقباض مثانه به کار خواهند رفت یا قطره های چشمی که در درمان گلوکوم “کاربرد دارند) نیز از محرک های آسم می باشند

 

عوامل دیگر: برخی محلولهای استنشاقی گشاد کنندهٔ نایژه ها و داروهایی که حاوی سولفیت یا رنگهایی نظیر تارترازین می باشند و نوشیدنیهای الکلی و آنزیمها، نظیر آنچه در پاک کننده های لباسشویی وجود داشته است ، مواد شیمیایی شامل تولوئن و مواد موجود در حلالها، رنگها، لاستیکها و طبعاً فهرست بالا بسیار طولانی هست، اما هر مریض مبتلا به آسم به تمام موارد اشاره شده در این فهرست حساس نبوده و به این محرک های آسم، واکنش نشان نخواهد داد

 

حتما برای شما هم این سوال پیش آمده است که آیا بیماری آسم درمان قطعی دارد ؟ برای اینکه با راه های درمان اسم اشنا شوید به پست راه هایی برای درمان و پیشگیری بیماری آسم مراجعه کنید و اطلاعات خود را در این زمینه تکمیل کنید

 

salamatmag 3 1 300x150 عوامل محرک آسم کدامند

 

بعلاوه این پرهیز از آلودگی هوا، حساسیت های فصلی، مواد شیمیایی و غیره باید از سه محرک آسم خودداری بکنید تا به راحتی تنفس کشیده باشد.

دکتر پل ویلیامز، متخصص آسم و آلرژی مرکز درمانی واشنگتن می گوید:” این استامینوفن حاوی ماده ای شیمیایی به نام گلوتاتیون هست که نقش زیادی در ملتهب شدن ریه ها ایفا خواهد کرد. با پزشک مشورت بکنید و آسپرین یا ایبوپروفن را پیشنهاد بدهید.

 

 

استاتین ها

 

دکتر صفا انسولان و همکارانش در درمانگاه آلرژی کالیفرنیا پس از بررسی بسیار زیاد فهمیدن بیماران مبتلا به آسمی که داروهای کاهنده کلسترول مصرف کرده اند در مقایسه با سایر مبتلایان با مشکلات تنفسی زیادتری دست به گریبان می باشند. داروهای کاهنده کلسترول خون حاوی استاتین هستند که نقش بسیاری در حاد شدن علایم و نشانه های بیماری آسم ایفا خواهند کرد.

 

 

الکل

 

دکتر برایان می، استاد مدرسه پزشکی دانشگاه لیورپول می گوید:” نوشابه های الکلی حاوی مقادیر بالای سولفیت می باشند که باعث بروز مشکلات حاد تنفسی و خس خس سینه خواهد شد

 

آسم بیماری هست که موجب ایجاد التهاب در راه تنفسی ریه شده است. این التهاب می‌تواند شما را نسبت به محرک‌های خاصی تحریک‌پذیر و حساس بکند. وقتی ‌که بدن به این محرک‌ها پاسخ بدهد، عملکرد ریه کاهش پیدا میکند و عمل تنفس به سختی اتفاق خواهد افتاد. از طریق شناخت این عوامل محرک می‌توانید تناوب و شدت حملات را تا حد زیادی کنترل بکنید. برخی از بیماران آسمی موفق شده اند با شناخت عوامل محرک آسم و اجتناب از آن‌ها برای همیشه با حملات شدید آسم خداحافظی بکنند.

 

قبل از آن‌که بتوانید از عوامل محرک آسم‌زا دوری بکنید، ابتدا باید آن‌ها را شناخته. برای افزایش آگاهی نسبت به عوامل محرک بهتر هست دفترچه‌ای را به یادداشت دفعات حمله، شدت حمله و عواملی که فکر بکنید موجب ایجاد حمله شده‌اند، اختصاص بدهید. از آنجا که یکی از عمده‌ترین عوامل به وجود اورنده آسم انواع آلرژی‌ها می باشند،  بهتر هست قبل از هر اقدامی از پزشک خود بخواهید، آزمایش خون تشخیصی برای شما بنویسد تا مشخص بشود، آیا به خوراکی خاصی آلرژی دارید یا نه

 

salamatmag 1 1 300x150 عوامل محرک آسم کدامند

 

در هوای  سرد چه بکنیم

 

یکی از مهم‌ترین علت های بروز حمله‌های آسمی قرار گرفتن در معرض هوای سرد و خشک هست. تغییرات جوی تحت کنترل شما نیستند اما خوب هست از علت های تناوب بیشتر حملات آسم در زمستان باخبر بوده. تلاش کنید سینه خود را گرم بگیرید و با استفاده از شال‌گردن، جلوی بینی‌تان را پوشانده تا هوای سرد و پر سوز وارد ریه شما نشده باشد. اصولا کسانی که آسم حساس به سرماخوردگی داشته اند اغلب با تغییرات جوی یا در معرض هوای سرد قرار گرفتن، دچار حمله آسم شده اند.

 

یکی از علل های تاثیر هوای سرد بر آسم این هست که هوای سرد سینوس‌های شما را تحت‌تاثیر قرار میدهد و آن‌ها را ملتهب خواهد کرد. ترشحات پشت حلق که به واسطه التهاب سینوس‌ها به‌وجود امده است، می‌تواند ریه‌تان را تحت‌تاثیر قرار بدهد و شما دچار حمله آسم بشوید.

 

 

چه‌زمانی‌ ریفلاکس اتفاق خواهد افتاد

 

ریفلاکس زمانی رخ میدهد که اسید معده به مری بر‌می‌گردد. نتیجه بازگشت اسید معده به سمت بالا، درد قفسه سینه و گلو می باشد. در برخی افراد ریفلاکس می‌تواند باعث حملات آسمی دردناک بشود.

 

اگر مطمئن شده اید عامل اصلی حملات شما ریفلاکس هست حتما باید برای درمان این مشکل به متخصص گوارش سری زده. با تحت کنترل درآمدن ریفلاکس معده، ریه شما هم بهبود خواهد یافت. در هر حال اگر احساس کرده اید، به ناراحتی معده دچارید حتما باید از خوردن غذاهای سنگین که فضای شکم و زیر سینه شما را سنگین کرده است، خودداری کنید تا به ریه‌تان فشار وارد نشود.

 

 

نوشته عوامل محرک آسم کدامند اولین بار در سلامت مگ • مجله سلامتی پدیدار شد.