وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۲۳ام مرداد ۱۳۹۷

حضور عبدالرضا رحمانی فضلی در نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808103582042800.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808104185937398.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808105906133305.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

حضور مسعود پزشکیان و حمیدرضا فولادگر در نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808105977683914.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

حضور مسعود پزشکیان و محمد شریعتمداری در نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808106528660874.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

حضور وزیر کشور در نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808103702411794.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808103966999986.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808104557840943.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808107429192371.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808102751757600.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808107795889245.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808107973275131.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

حضور مسعود پزشکیان در نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808102118422907.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808106751511211.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

حضور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808104493930783.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808104615613715.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

حضور مسعود پزشکیان در نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808102331211439.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808107168889762.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

حضور حمیدرضا فولادگر در نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808106630769557.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808108375560981.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808105382163592.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

حضور وزیر کشور در نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808106315686013.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

حضور حمیدرضا فولادگر در نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808101721167960.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808106925915822.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808105565149931.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808101887736162.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808105069512895.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

حضور مسعود پزشکیان و حمیدرضا فولادگر در نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808102234123098.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

حضور مسعود پزشکیان در نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808105403043081.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

حضور حمیدرضا فولادگر در نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808104855792715.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

حضور محمد شریعتمداری و حمیدرضا فولادگر در نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808103906256500.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808109693144679.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808102580520594.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808109643208316.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808102844922457.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808103007029307.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808102418227415.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808104970199158.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی http://cdn.icana.ir/d/019/201808104432078948.jpg , حمیدرضا فولادگر, مسعود پزشکیان, عبدالرضا رحمانی فضلی, محمد شریعتمداری, نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی Icana

  • تاریخ : ۲۳ام مرداد ۱۳۹۷

وی هرت ایت- عربستان سعودی 

در آغاز جنگ ائتلاف سعودی تحت سرکردگی عربستان ضد یمن در ۲۶ مارس ۲۰۱۵ تحت عنوان طوفان قاطعیت بسیاری از تحلیلگران بر این باور بودند که جنگ با پیروزی ائتلاف سعودی در کمتر از یک ماه به پایان می رسد اما پایداری ملت یمن شامل ارتش و کمیته های مردمی به ائتلاف سعودی-اماراتی مورد حمایت غربی-صهیونیستی اجازه تحقق اهداف از پیش تعیین شده یعنی بازگرداندن یمن به سرسپردگی را نداد.

با ادامه جنگ، کشمکش میان عربستان و امارات بیشتر خود را نشان داد و میان شبه نظامیان مورد حمایت امارات و مزدوران مورد حمایت ریاض در عدن و استانهای جنوبی جنگ در گرفت که این به ویرانی ساختارهای حیاتی و وخامت اوضاع انسانی و ایجاد فجایع جدید منجر شد.

علاوه بر مشکلاتی که میان امارات و عربستان از قدیم وجود داشته است؛ اختلافات اساسی درباره یمن میان ریاض و ابوظبی وجود دارد. امارات به دنبال سیطره بر بنادر یمن در دریای عرب و دریای سرخ است در حالی که عربستان این موارد را نمی پذیرد.

واقعیت این است که تحولات در یمن مدتی است که شکل تازه ای به خود گرفته؛ در واقع میزان تغییر در معادلات موجود در یمن به ویژه در بخش های تحت سیطره ائتلاف متجاوز سعودی به انگیزه ها و مطالبات نامشروع ابوظبی از یمن و متعاقب با آن موضع گیری ها و سیاست های ضد ونقیضی است که ریاض درباره خواسته های رو به افزایش ابوظبی در یمن اتخاذ می کند، بستگی دارد. 

از آنجا که امارات وارد عرصه رقابت شدیدی با عربستان در یمن شده است سیطره بر سقطری برای ابوظبی یک موقعیت برتر را برای آنها در ارتباط با یمن بوجود خواهد آورد. به طوری که امارات از طریق سقطری خواهد توانست بطور مستقل در یمن عمل کند و حتی ائتلاف را برای انجام تصمیمات و اقداماتش تحت فشار قرار دهد؛ در واقع بر مبنای همین رویکرد مذکور است که به دنبال تقاضای منصور هادی برای اخراج امارات از ائتلاف، ابوظبی آمادگی خود را در این زمینه برای خروج اعلام کرد و همچنین ابوظبی با اعلام این موضوع که حضور نظامیان خود در استان های به اصطلاح آزاد شده و سقطری را «قانونی» است و در چارچوپ عملیات ائتلاف سعودی صورت می گیرد، به نوعی جایگاه خود را به اعضای ائتلاف و منصور هادی یادآور شد. اماراتی ها با این اظهارات به دنبال ارسال غیر مستقیم این پیام به سعودی ها بودند که به آنها بفهمانند که ابوظبی آگاه بوده و خوب می داند هر آنچه در یمن و مناطق در تحت نفوذ ائتلاف علیه آنها صورت می گیرد تحت نظارت سعودی ها است. به عبارتی امارات با این روش هم اعلام کرد و هم هشدار داد که خوب می داند مخالفان ابوظبی بلندگوی ریاض هستند و این ریاض است که آنها را ترغیب به گرفتن مواضع تند و منفی علیه امارات می کند.

با این اوصاف و با توجه به آنچه گفته شد می توان این گونه ادعا کرد آنچه در ارتباط با سقطری در حال اتفاق افتادن است، متأثر از تنش ها و اختلافات میان ابوظبی و ریاض است که شعله های این اختلافات، دامن یمنی ها و سرزمین و جزایر متعلق به آنها را گرفته است.

اختلافات میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی به امروز و دیروز باز نمی گردد و ریشه در همان مراحل اولیه جنگ دارد؛ زمانی که اماراتی ها به این نتیجه رسیدند عربستان سعودی تنها به فکر استفاده ابزاری از متحدان خود برای تحقق منافع و مصالحش بوده و برای مقامات ریاض اصلا اهمیتی ندارد که هم‌پیمانان ریاض نیز عایدی از جنگ در یمن داشته باشند.

پس از پی بردن اماراتی ها به مقاصد توسعه طلبانه عربستان سعودی در یمن، ابوظبی نیز همان مسیر توسعه طبی و قدرت طلبی را در پیش گرفت و تا سهم خود از مشارکت در جنگ یمن را از ریاض بگیرد.

اولین اختلافاتی که میان دو طرف ایجاد شد بر سَر حمایت هریک از مقامات سعودی و اماراتی از عناصر مزدوری بود که دو طرف بر روی هیچیک از آنها اتفاق نظر نداشتند. این بدان معناست که امارات متحده عربی معتقد بود بهترین فرد برای حاکمیت بر یمن «علی عبدالله صالح» دیکتاتور مخلوع این کشور است، درحالی که سعودیها همواره بر این باور بودند که هیچ گزینه ای بهتر از «منصور هادی» برای بازگشت به یمن بهتر نیست. همین مسأله آتش اختلافات میان دو طرف را شعله ور ساخت تا دیگر نقاط اختلافی نیز یکی پس از دیگری آشکار شوند. 

به دنبال همین اختلافات بود که حدود ۵ ماه پیش یعنی در بهمن ماه سال گذشته درگیری شدیدی میان مزدوران سعودی و همچنین مزدوران اماراتی در محور جنوبی یمن به وقوع پیوست. طبق آخرین اخبار اعلام شده توسط رسانه ها و سایت های خبری، در جریان آن درگیری بیش از ۲۰۰ عنصر مزدور از هر دو طرف کشته و دهها نفر دیگر نیز به شدت زخمی شدند.

از همان زمان، تلاش های مشترک ریاض و ابوظبی برای سرپوش نهادن بر اختلافات به منظور جلوگیری از فروپاشی ائتلاف متجاوز علیه یمن کلید خورد.

از سوی دیگر، همانطور که پیشتر نیز اشاره ای شد، عربستان سعودی در طول مدت زمانی که از حملات ددمنشانه به یمن سپری می شود، هیچگاه حاضر نشد موجبات نفوذ امارات متحده عربی در این کشور را فراهم آورد. عدم تحقق اهداف امارات متحده عربی برای تسلط بر مناطق استراتژیک موجب شد تا خشم ابوظبی بیش از پیش برانگیخته شود. 

همین مسئله باعث شد تا سال گذشته مقامات امارات حضور خود در ائتلاف متجاوز سعودی را به مشارکت نیروهای هواییشان محدود کرده و اقدام به عقب کشیدن نیروهای نظامی خود از خاک یمن کنند. با تشکیل شورای انتقالی جنوبی ـ تحت الحمایه امارات ـ در عدن، درگیری ها میان مزدوران سعودی و اماراتی تشدید شده است. این در حالی است که سعودیها و اماراتی ها به منابع نفتی و گازی موجود در جنوب یمن نیز چشم دوخته اند.

اگر امروز شاهد تشدید درگیری ها میان نیروهای مزدور سعودی و اماراتی در یمن هستیم، یکی از علل و عوامل اصلی آن به منابع نفت و گاز موجود در محور جنوبی این کشور باز می گردد. سعودیها حاضر نیستند اجازه دهند نیروهای اماراتی بر منابع نفت و گاز یمن مسلط شوند. لذا باید گفت که در گیری های کنونی ریاض و ابوظبی در امارات، نشأت گرفته از حرص و طمع آن ها نسبت به پول، قدرت و نفوذ است؛ مسئله ای که تداوم درگیری ها میان دو طرف با وجود گذشت سه سال از جنگ یمن را به دنبال داشته است. 

لذا بر اساس آنچه که گفته شد پر واضح است که یمن امروز به عرصه تقابل و زورآزمایی میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی تبدیل شده است. مردم بی گناه این کشور کشته می شوند تا سعودیها و اماراتی ها به اهداف توسعه طلبانه خود در یمن دست یافته، بر مناطق استراتژیک این کشور مسلط شوند و ثروت های طبیعی آن اعم از نفت و گاز را به یغما ببرند.

این در حالی است که اختلافات دو طرف پس از شکست تمامی پروژه های شوم در طول این سالها، همچنان ادامه دارد و حتی تشدید نیز شده است. 

سعودیها بسیار امیدوار بودند که در جریان عملیات تجاوزکارانه در شهر الحدیده اختلافات با امارات متحده عربی را به اتمام برسانند. درست به همین دلیل است که آنها حدود دو هفته پیش نشست مشترکی را میان دو طرف در سطوح بالا ترتیب دادند.

بدین ترتیب «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی در نشست مشترکی با «محمد بن زاید آل نهیان» همتای اماراتی خود دیدار و گفتگو کرد. هرچند که این دیدار در فضایی ظاهرا دوستانه برگزار شد اما هیچ نتیجه ای در زمینه پایان بخشیدن به اختلافات ریاض و ابوظبی در یمن به دنبال نداشت.

عدم توافق دو طرف در جریان آن دیدار مشترک با وجود تمامی تبلیغاتی که بر سر آن انجام شد، موجب شد تا سعودیها نتوانند به آرزوی دیرینه خود در الحدیده برسند و بر این شهر استراتژیک سیطره یابند.

وجود انشقاق و دودستگی میان کشورهای عضو ائتلاف علیه یمن از جمله عربستان و امارات یکی از عوامل مهم عدم توفیق آنها در الحدیده بوده است؛ شهری که با وجود محاصره و عملیات های زمینی، دریایی و هوایی همچنان در کنترل نیروهای انصارالله بوده و سقوط نکرده است.

تنش جدید؛ کانادا

وب‌سایت امارات‌لیکس، که متخصص در افشای اطلاعات محرمانه حکومت امارات است، روز گذشته به نقل از منابع ویژه‌ای فاش کرد: امارات به شکل سری برای بهره‌برداری از بحران در روابط سعودی و کانادا ، با هدف تبدیل کردن معامله تسلیحاتی بین کانادا و عربستان به نفع خودش وارد عمل می‌شود به این بهانه که می‌خواهد به اهداف ائتلاف در یمن خدمت کند.

در پی ابراز نگرانی کانادا از وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی و درخواست برای آزادی کنشگران مدنی و فعالان دفاع از حقوق زنان، روابط ریاض و اوتاوا از دوشنبه هفته گذشته وارد تنشی بی‌سابقه شده است. عربستان سعودی سفیر کانادا را اخراج کرد، سفیر خود را فراخواند و روابط اقتصادی جدید با کانادا را به حال تعلیق در آورد.

عربستان سعودی در سال ۲۰۱۴، قراردادی به ارزش ۱۵ میلیارد دلار برای خرید خودروهای زرهی از کانادا امضا کرد. صادرات خودروهای زرهی به عربستان از سال ۲۰۱۷ آغاز شده است و این روند تا ۱۵ سال ادامه می‌یابد.

طبق گزارش رسانه‌های خبری کانادا، ارزش تعاملات تجاری میان این دو کشور در سال ۲۰۱۷ میلادی، بالغ بر ۴ میلیارد دلار بود که تجهیزات نظامی کانادا بخش اعظمی از آن را شامل می‌شد.

با تصمیم حکومت ریاض با تعلیق مناسبات دیپلماتیک و تجاری با اوتاوا، سرنوشت صادرات خودروهای زرهی کانادا به عربستان سعودی مبهم است به‌ویژه این‌که «جاستین ترودو» نخست‌وزیر کانادا از مدت‌ها پیش برای متوقف کردن این تجهیزات جنگی به عربستان سعودی تحت فشار قرار دارد.

فاطمه نوروزی

  • تاریخ : ۲۲ام مرداد ۱۳۹۷

وی هرت ایت _ اروپا

وزارت خارجه روسیه امروز (دوشنبه) اعلام کرد که تدارکات برگزاری نشستی درباره سوریه در آینده‌ای نزدیک با حضور سران روسیه، فرانسه، ترکیه و آلمان در حال انجام است.

بنا بر گزارش خبرگزاری «رویترز»، وزارت خارجه روسیه همچنین گفته است که «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه قرار است امروز و فردا (سه‌شنبه) به آنکارا سفر کند تا درباره این نشست چهارجانبه با همتای ترکیه‌ای خود بحث و گفت‌وگو داشته باشد.

بر اساس گزارش «دیلی صباح»، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه در تاریخ ۷ سپتامبر (۱۶ شهریور) میزبان نشستی چهارجانبه در استانبول خواهد بود. فرانسه، آلمان و روسیه در این نشست حضور خواهند داشت تا درباره مسائل منطقه‌ای از جمله بحران سوریه و تصمیم آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران و عواقب این اقدام بحث و گفت‌وگو کنند.

  • تاریخ : ۲۲ام مرداد ۱۳۹۷

وی هرت ایت _ آسیا

اولین اجلاس پارلمان جدید پاکستان برگزار شد و نمایندگان برای به عهده گرفتن مسئولیت خود سوگند یاد کردند اما تعیین رئیس و معاون مجلس ملی به ۱۵ آگوست موکول شد.

امروز پانزدهمین اجلاس پارلمان پاکستان برگزار شد و همه نمایندگان در برابر «ایاز صادق» رئیس مجلس سوگند یاد کردند.

قبل از برگزاری مراسم تحلیف ایاز صادق انتخاب رئیس و معاون رئیس مجلس را به ۱۵ آگوست موکول کرد.

قرار است در اجلاس بعدی مجلس ملی رئیس اپوزیسیون،رئیس مجلس و معاونش مشخص شوند.

در اجلاس‌های بعدی قرار است تکلیف دولت پاکستان برای مدت ۵ سال مشخص شود و روز ۱۸ آگوست عمران‌خان به عنوان نخست وزیر سوگند یاد خواهد کرد.

  • تاریخ : ۲۲ام مرداد ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ قدیمی مهران مدیری یار تویی

و اینک از رسانه موزیکفا ♫ دانلود آهنگ فوق العاده زیبای یار تویی با صدای مهران مدیری به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

شعر : مولانا | ملودی : مهیار علیزاده

Download Old Music BY : Mehran Modiri | Yar Toei With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

30602945 165228620833241 6461275991816798208 n دانلود آهنگ مهران مدیری یار تویی

متن آهنگ یار تویی مهران مدیری

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

یار مــرا، غار مـــرا، عشقِ جگــرخوار مرا…●♪♫
یار تویی، غار تویی، خواجه! نگهدار مرا…●♪♫
نوح تویی، روح تویی، فاتح و مفتوح تویی!●♪♫
سینه ی مشروح تویی، بر درِ اسرار مرا…●♪♫
نــور تویی، ســور تویی، دولتِ منصــور تویی●♪♫

شعر : مولانا
مرغِ کُهِ طور تویی، خسته به منقار مرا…●♪♫
قطره تویی، بحر تویی، لطف تویی، قهر تویی●♪♫
قند تویی، زهر تویی، بیش میازار مرا..!●♪♫
حُجره ی خورشید تویی، خانه ی ناهید تویی●♪♫

Untitled 2 1 دانلود آهنگ مهران مدیری یار تویی
روضه ی امید تویی، راه دِه ای یار، مرا!●♪♫
راه ده ای یار، مـــرا!●♪♫
روز تویی، روزه تویی، حاصل دریوزه تویی!●♪♫
آب تویی، کوزه تویی، آب دِه این بار، مرا…●♪♫

ملودی : مهیار علیزاده
دانه تویی، دام تویی، باده تویی، جام تویی●♪♫
پخته تویی، خام تویی، خام بِمَگذار، مرا!●♪♫
این تن اگر کم تَنَدی، راهِ دلم کم زَنَدی●♪♫
راه شدی تا نَبُدی، این همه گفتار، مرا…●♪♫
این همه گفتـــار، مـــرا…●♪♫
یـــار مـــــرا….●♪♫
یـــــار مــــــرا…●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

مهران مدیری یار تویی

دانلود آهنگ مهران مدیری یار تویی

  • تاریخ : ۲۲ام مرداد ۱۳۹۷

دیدار مهدی شیخ با جمعی از خبرنگاران به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار http://cdn.icana.ir/d/019/201808107776417390.jpg Icana

دیدار مهدی شیخ با جمعی از خبرنگاران به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار http://cdn.icana.ir/d/019/201808102144928027.jpg Icana

دیدار مهدی شیخ با جمعی از خبرنگاران به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار http://cdn.icana.ir/d/019/201808101562275016.jpg Icana

دیدار مهدی شیخ با جمعی از خبرنگاران به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار http://cdn.icana.ir/d/019/201808109569768589.jpg Icana

دیدار مهدی شیخ با جمعی از خبرنگاران به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار http://cdn.icana.ir/d/019/201808109782929780.jpg Icana

دیدار مهدی شیخ با جمعی از خبرنگاران به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار http://cdn.icana.ir/d/019/201808109223940642.jpg Icana

دیدار مهدی شیخ با جمعی از خبرنگاران به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار http://cdn.icana.ir/d/019/201808105991371879.jpg , دیدار مهدی شیخ با جمعی از خبرنگاران به مناسبت بزرگ Icana

دیدار مهدی شیخ با جمعی از خبرنگاران به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار http://cdn.icana.ir/d/019/201808107794677701.jpg Icana

دیدار مهدی شیخ با جمعی از خبرنگاران به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار http://cdn.icana.ir/d/019/201808102067130725.jpg Icana

دیدار مهدی شیخ با جمعی از خبرنگاران به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار http://cdn.icana.ir/d/019/201808101405385398.jpg Icana

دیدار مهدی شیخ با جمعی از خبرنگاران به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار http://cdn.icana.ir/d/019/201808102239485709.jpg Icana

  • تاریخ : ۲۲ام مرداد ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ قدیمی مهران مدیری زعفرانی

با ما باشید با ♫ دانلود آهنگ بسیار زیبای زعفرانی با صدای هنرمند مهران مدیری به همراه تکست و بهترین کیفیت در رسانه موزیکفا ♫

شعر : مولانا (بیت آغازین) ، ابیات محلی | ملودی : مهیار علیزاده | تنظیم قطعه : مهیار علیزاده ، پیمان حاتمی | میکس و مستر : پیمان حاتمی

« این ترانه تیتراژ آغازین مجموعه تلویزیونی زعفرانی پخش شبکه دو سیما نوروز ۹۵ می باشد »

Download Old Music BY : Mehran Modiri | Zafarani With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

30087645 206795479921668 5433589415664418816 n دانلود آهنگ مهران مدیری زعفرانی

متن آهنگ زعفرانی مهران مدیری

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

جرمی ندارم بیش از این، کز دل هوادارم تو را●♪♫

از زعفرانِ روی من، رو می‌ بگردانی چرا؟●♪♫

از زعفرانِ روی من، رو می‌ بگردانی چـــرا؟●♪♫

شعر : مولانا (بیت آغازین) ، ابیات محلی

بلند بالا، منُم دیوانه ی تو! قُرق کردند مرا از خانه ی تو… وای!●♪♫

قُرق کردند و در مسجد می خوابُم●♪♫

سرُم در مسجدوُ، دل خانه ی تو●♪♫

ملودی : مهیار علیزاده●♪♫

Untitled 2 1 دانلود آهنگ مهران مدیری زعفرانی

آی! بیا سبزه نگارُم! بنشین دمی کنارُم…●♪♫

موُ غریبِ این دیاروُم، جز تو دلداری ندارُم…●♪♫

تنظیم قطعه : مهیار علیزاده ، پیمان حاتمی

سر راهت نشینم، خسته… خسته…●♪♫

گلِ ریحون بچینُم، دسته… دسته…●♪♫

آی یار گُلُم..!●♪♫

میکس و مستر : پیمان حاتمی

آی! بیا سبزه نگارُم! بنشین دمی کنارُم…●♪♫

موُ غریبِ این دیاروُم، جز تو دلداری ندارُم…●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

مهران مدیری زعفرانی

دانلود آهنگ مهران مدیری زعفرانی

  • تاریخ : ۲۲ام مرداد ۱۳۹۷

معاون رییس جمهوری:

منابع مالی طرح راه آهن بستان آباد - تبریز تامین می شوددوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ – ۱۴:۳۱


معاون رییس جمهوری با اشاره به اینکه طرح راه آهن بستان آباد – تبریز ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، گفت: ۳۰۰ میلیارد تومان به صورت اسناد و اوراق تامین و بقیه برای تکمیل پل های در حال ساخت به شرکت پیمانکار پرداخت می شود.

وی هرت ایت ـ ایران ـ اقتصادی

محمدباقر نوبخت روز دوشنبه پس از بازدید از این طرح ملی در دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه ۱۳۲ کیلومتر خط آهن میانه – بستان آباد در مراحل پایانی است، افزود: تمام ریل گذاری ها انجام شده و در مرحله اتصال است.

وی ادامه داد: طرح ایستگاه بستان آباد هم به سرعت در حال اجراست.

رییس سازمان برنامه و بودجه هدف از سفر یک روزه خود به استان آذربایجان شرقی را دیدار با مسئولان و ابلاغ سلام رییس جمهوری و اعضای هیات دولت به مردم متدین این استان در کنار بررسی وضعیت طرح راه آهن میانه – تبریز اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه این طرح یکی از مطالبه های عمومی و به جای مردم آذربایجان شرقی است، خاطرنشان کرد: این طرح جزو تعهدات سفر استانی رییس جمهوری است و درصدد تسهیل و تسریع در تامین مالی این طرح هستیم تا هر چه زودتر بهره برداری شود.

نوبخت با بیان اینکه بخش مهمی از این طرح در سال جاری، اخیرا اجرا شده است، اظهار امیدواری کرد در سفر بعدی از طریق راه آهن به تبریز سفر کنیم.

معاون رییس جمهوری اظهار داشت: با وجود کمبود منابع مالی در زمان حاضر ۳۴۱۰ کیلومتر ریل گذاری در کشور در حال اجراست.

نوبخت با بیان اینکه آذربایجان شرقی کانون وحدت و مودت است، گفت: امام جمعه تبریز همچون رهبری محبت و مودت را در این خطه متجلی کرده اند.

 راه آهن تبریز- بستان آباد تا یکسال آینده تکمیل می شود 

مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور هم در این آیین گفت: در صورت تامین منابع مسیر راه آهن بستان آباد- تبریز تا یک سال آینده تکمیل می شود. 

خیراله خادمی افزود: راه آهن تبریز- میانه یکی از بزرگترین پروژه های ریلی کشور می باشد که از لحاظ حجم کاری بی نظیر است. 

وی ادامه داد: در این طرح ۵۰ میلیون متر مکعب خاک برداری و خاک ریزی انجام شده که این میزان حدود ۱٫۸ برابر حجم عملیات خاکی بزرگترین سد خاکی احداث شده در کشور است. 

خادمی اظهارداشت: در این طرح ۱۷ کیلومتر تونل و ۳ کیلومتر پل های بزرگ احداث شده است. 

وی گفت: این طرح به صورت دو خطه اجرا می شود و ارتفاع تونل های مسیر طوری طراحی شده که در آینده به صورت برقی نیز از آن استفاده شود. 

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود: با اجرای این طرح مسیر تهران- تبریز از نظر زمانی ۵٫۵ ساعت کوتاه می شود. 

وی اضافه کرد: این مسیر برای قطارهای مسافری با سرعت ۱۶۰ کیلومتر در ساعت و قطارهای باری با سرعت ۱۲۰ کیلومتر در ساعت طراحی شده است. 

خادمی افزود: تمام مسیر ریل گذاری این طرح در سال گذشته به طول ۱۳۲ کیلومتر انجام شده است. 

وی با اشاره به افزایش مساحت ایستگاه بستان آباد اظهار داشت: کل ابنیه این ایستگاه ۶ هزار متر مربع می باشد که از این میزان ۲ هزار مترمربع مربوط به ساختمان ایستگاه با ظرفیت دو هزار نفر است. 

امام جمعه تبریز هم با اشاره به شهره آذربایجان شرقی به شهید پروری، خانه عاشوراییان و شهیدان محراب، توجه بیشتر دولت به این استان را خواستار شد. 

حجت الاسلام آل هاشم با بیان اینکه طرح راه آهن تبریز – میانه باید ۱۰ سال قبل تکمیل می شد، حل مشکل معوقه حقوقی کارگران راه آهن آذربایجان را خواستار شد.

به گزارش ایرنا، راه‌آهن دوخطه میانه – بستان آباد- تبریز از ایستگاه فعلی میانه واقع در مسیر راه‌آهن تهران – تبریز شروع شده و با گذر از شهرهای ترکمنچای، بستان‌آباد و باسمنج به ایستگاه موجود تبریز متصل می‌ شود. 

این طرح از سال ۱۳۷۹ آغاز شده است. 

خط آهن تبریز ـ میانه ادامه راه‌آهن تهران ـ میانه است که در صورت تکمیل، فاصله بین تهران و تبریز را از نظر مسافت ۱۱۴ کیلومتر و از لحاظ زمانی ۵٫۵ساعت کاهش می‌دهد. 

“);
else {
//console.log(data[i].id);
$(‘.comment_box’).attr(‘data-id’,data[i].id);
id_comment = data[i].id;
}
});
}
});
(function (d) {
d.fn.shake = function (a) {
“function” === typeof a && (a = { callback: a }); a = d.extend({ direction: “left”, distance: 20, times: 3, speed: 140, easing: “swing” }, a); return this.each(function () {
var b = d(this), k = { position: b.css(“position”), top: b.css(“top”), bottom: b.css(“bottom”), left: b.css(“left”), right: b.css(“right”) }; b.css(“position”, “relative”); var c = “up” == a.direction || “down” == a.direction ? “top” : “left”, e = “up” == a.direction || “left” == a.direction ? “pos” : “neg”, f = {}, g = {}, h = {}; f[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + a.distance; g[c] =
(“pos” == e ? “+=” : “-=”) + 2 * a.distance; h[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + 2 * a.distance; b.animate(f, a.speed, a.easing); for (c = 1; c 0) {
$.ajax({
type: “POST”,
url: “//api.alalam.ir/service/modules/comment/ajax.php”,
data: { id: $(‘.comment_box’).attr(‘data-id’), name: $(“#txtname”).val(), email: $(“#Textemail”).val(), token: $(“.token”).text(), txt: $(“#txtmessage”).val(), siteid: 1, tableid: 0, parentid: 0, url: (“”) },
success: function (res) {
$(‘#AddCommentResult’).show();
$(‘#cmtSection’).hide();
//alert(res);
},
error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
//alert(‘message not sent’);
alert(JSON.stringify(xhr)+”-“+ajaxOptions+”-“+thrownError);
}
});

}
else { $(“#txtmessage”).css({ “border-color”: “red” }); }
});
});
(function ($) {
$.fn.extend({
limiter: function (limit, elem) {
$(this).on(“keyup focus”, function () {
setCount(this, elem);
});
function setCount(src, elem) {
var chars = src.value.length;
if (chars > limit) {
src.value = src.value.substr(0, limit);
chars = limit;
}
elem.html(limit – chars);
}
setCount($(this)[0], elem);
}
});
})(jQuery);

  • تاریخ : ۲۲ام مرداد ۱۳۹۷

نشست هم اندیشی غلامرضا کاتب و خبرنگاران پارلمانی http://cdn.icana.ir/d/019/201808103053624713.jpg Icana

نشست هم اندیشی غلامرضا کاتب و خبرنگاران پارلمانی http://cdn.icana.ir/d/019/201808101661772954.jpg Icana

نشست هم اندیشی غلامرضا کاتب و خبرنگاران پارلمانی http://cdn.icana.ir/d/019/201808100354325180.jpg Icana

نشست هم اندیشی غلامرضا کاتب و خبرنگاران پارلمانی http://cdn.icana.ir/d/019/201808107761235276.jpg Icana

نشست هم اندیشی غلامرضا کاتب و خبرنگاران پارلمانی http://cdn.icana.ir/d/019/201808103604427120.jpg Icana

نشست هم اندیشی غلامرضا کاتب و خبرنگاران پارلمانی http://cdn.icana.ir/d/019/201808107668474711.jpg Icana

کاوه احمدی در نشست هم اندیشی غلامرضا کاتب و خبرنگاران پارلمانی http://cdn.icana.ir/d/019/201808102574788546.jpg Icana

نشست هم اندیشی غلامرضا کاتب و خبرنگاران پارلمانی http://cdn.icana.ir/d/019/201808102841395170.jpg Icana

نشست هم اندیشی غلامرضا کاتب و خبرنگاران پارلمانی http://cdn.icana.ir/d/019/201808102861928137.jpg Icana

نشست هم اندیشی غلامرضا کاتب و خبرنگاران پارلمانی http://cdn.icana.ir/d/019/201808100452550890.jpg Icana

صادقیان در نشست هم اندیشی غلامرضا کاتب و خبرنگاران پارلمانی http://cdn.icana.ir/d/019/201808108759994168.jpg Icana

نشست هم اندیشی غلامرضا کاتب و خبرنگاران پارلمانی http://cdn.icana.ir/d/019/201808105701556258.jpg Icana

نشست هم اندیشی غلامرضا کاتب و خبرنگاران پارلمانی http://cdn.icana.ir/d/019/201808109935858469.jpg Icana

نشست هم اندیشی غلامرضا کاتب و خبرنگاران پارلمانی http://cdn.icana.ir/d/019/201808103310710342.jpg Icana

نشست هم اندیشی غلامرضا کاتب و خبرنگاران پارلمانی http://cdn.icana.ir/d/019/201808105409204939.jpg Icana

نشست هم اندیشی غلامرضا کاتب و خبرنگاران پارلمانی http://cdn.icana.ir/d/019/201808108269947024.jpg Icana

نشست هم اندیشی غلامرضا کاتب و خبرنگاران پارلمانی http://cdn.icana.ir/d/019/201808109936844232.jpg Icana

  • تاریخ : ۲۲ام مرداد ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ قدیمی مهران مدیری بیا بریم کوه

در این ساعت برای شما کاربران عزیز ♫ دانلود آهنگ بسیار زیبا و شنیدنی بیا بریم کوه با صدای مهران مدیری به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

« این ترانه از آلبوم دارکوب می باشد »

Download Old Music BY : Mehran Modiri | Bia Berim Kooh With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

30077841 226854028065956 1208040439119085568 n دانلود آهنگ مهران مدیری بیا بریم کوه

متن آهنگ بیا بریم کوه مهران مدیری

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

بیا بریم دشت… کدوم دشت؟●♪♫
همون دشتی، که خرگوش خواب داره… ای بله!●♪♫
بچه صیاد، به پایش تاب داره… ای بله!●♪♫
بچه صیدُم را مزن، خرگوشِ دشتم را مزن!●♪♫
خوابِ خرگوش، به خوابِ یار می ماند! بله!●♪♫
خوابِ خرگوش، به خوابِ یار می ماند! بله!●♪♫
بیا بریم کوه… کدوم کوه؟●♪♫
همون کوهی، که آهو ناز داره… ای بله!●♪♫
بچه صیاد، به پایش تاب داره… ای بله!●♪♫
بچه صیدم را مزن، خرگوشِ دشتم را مزن!●♪♫

Untitled 2 1 دانلود آهنگ مهران مدیری بیا بریم کوه
آهوی کوهم را مزن!●♪♫
خالِ آهو، به خالِ یار می ماند! بله!●♪♫
خالِ آهو، به خالِ یار می ماند! بله!●♪♫
بیا بریم کوه… کدوم کوه؟●♪♫
همون کوهی، که عقاب تاب داره… ای بله!●♪♫
بچه صیاد، به پایش تاب داره… ای بله!●♪♫
بچه صیدُم را مزن، خرگوشِ دشتم را مزن!●♪♫
اهوی کوهم را مزن، قُمری باغم را مزن!●♪♫
چنگِ عقاب، به چنگِ یار می ماند! بله!●♪♫
چنگِ عقاب، به چنگِ یار می ماند! بله!●♪♫
خوابِ خرگوش، به خوابِ یار می ماند! بله!●♪♫
چنگِ عقاب، به چنگِ یار می ماند! بله!●♪♫
چرخِ قُمری، به چرخِ یار می ماند! بله!●♪♫
خالِ آهو، به خالِ یار..!

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

مهران مدیری بیا بریم کوه

دانلود آهنگ مهران مدیری بیا بریم کوه