وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۲۹ام تیر ۱۳۹۷جمعه ۲۹ تير ۱۳۹۷ – ۱۱:۴۲“);
else {
//console.log(data[i].id);
$(‘.comment_box’).attr(‘data-id’,data[i].id);
id_comment = data[i].id;
}
});
}
});
(function (d) {
d.fn.shake = function (a) {
“function” === typeof a && (a = { callback: a }); a = d.extend({ direction: “left”, distance: 20, times: 3, speed: 140, easing: “swing” }, a); return this.each(function () {
var b = d(this), k = { position: b.css(“position”), top: b.css(“top”), bottom: b.css(“bottom”), left: b.css(“left”), right: b.css(“right”) }; b.css(“position”, “relative”); var c = “up” == a.direction || “down” == a.direction ? “top” : “left”, e = “up” == a.direction || “left” == a.direction ? “pos” : “neg”, f = {}, g = {}, h = {}; f[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + a.distance; g[c] =
(“pos” == e ? “+=” : “-=”) + 2 * a.distance; h[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + 2 * a.distance; b.animate(f, a.speed, a.easing); for (c = 1; c 0) {
$.ajax({
type: “POST”,
url: “//api.alalam.ir/service/modules/comment/ajax.php”,
data: { id: $(‘.comment_box’).attr(‘data-id’), name: $(“#txtname”).val(), email: $(“#Textemail”).val(), token: $(“.token”).text(), txt: $(“#txtmessage”).val(), siteid: 1, tableid: 0, parentid: 0, url: (“”) },
success: function (res) {
$(‘#AddCommentResult’).show();
$(‘#cmtSection’).hide();
//alert(res);
},
error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
//alert(‘message not sent’);
alert(JSON.stringify(xhr)+”-“+ajaxOptions+”-“+thrownError);
}
});

}
else { $(“#txtmessage”).css({ “border-color”: “red” }); }
});
});
(function ($) {
$.fn.extend({
limiter: function (limit, elem) {
$(this).on(“keyup focus”, function () {
setCount(this, elem);
});
function setCount(src, elem) {
var chars = src.value.length;
if (chars > limit) {
src.value = src.value.substr(0, limit);
chars = limit;
}
elem.html(limit – chars);
}
setCount($(this)[0], elem);
}
});
})(jQuery);

  • تاریخ : ۲۹ام تیر ۱۳۹۷

چگونه رضایت جنسی همسرخود را جلب کنیم

salamatmag 2 41 300x150 تست رضايت از رابطه جنسی

 

در این مقاله در سلامت مگ به تست رضايت از رابطه جنسی می پردازیم ، با ما تا پایان مقاله همراه باشید

 

 

در این تست می خواهیم میزان رضایت شما را از رابطه جنسی تان بفهمیم واز شما سوالاتی در این زمینه بکنیم تا ببینیم تا چه از رابطه زناشویی خود راضی هستید و این امر چه میزان روی زندگی شما اثرگذاشته است

 

اگر از شما سدال کنیم که می دانید مفهوم رضایت زناشویی چه می باشد و چه ارتباطی با رضایت جنسی داشته است؟ چه جوابی خواهید داد. بعضی روانشناسان معتقدند رضایت زناشویی انطباق میان وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار هست. طبق این تعریف رضایت زناشویی زمانی محقق خواهد شد که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق هست. ادراک زن و شوهر از میزان، شدت و دامنه مشکلات موجود رابطه نشان داده است سطح رضایت زناشویی آن ها می باشد.

 

رضایت بخش بودن روابط در بین همسران از راه علاقه متقابل، میزان مراقبت از همدیگر و پذیرش و تفاهم با یکدیگر سنجیده بشود. در ازدواج بدون توافق زناشویی، مشکلات موجود بین همسران به حدی قابل توجه ای هست که آن ها احساس خواهند کرد نیازها و انتظاراتشان برآورده نخواهد شد.

 

شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که چرا مردان بعد از رابطه جنسی به خواب فرو می روند برای رسیدن به جواب این سوال می توانید به پست دلیل خستگی همسر پس از رابطه جنسی مراجعه کنید و اطلاعات خود را در این زمینه کامل کنید

 

مطالعات نشان میدهد که رضامندی و یا نارضامندی زناشویی، بر خیلی از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی تاثیر خواهد گذاشت؛ برای نمونه، نتایج مطالعات در محدوده تاثیر جسمانی نشان میدهد، اشخاص متاهل که زندگی شان پایدار می باشد و استحکام بیشتری دارند، عموما عمر طولانی میکنند، از نظر جسمانی سالم ترند. شاد می باشند و بیشتر احتمال دارد که از سرطان نجات پیدا بکنند. بیشتر زوج ها در جایی میان این دو قطب قرار دارند و در مواردی بین آن ها توافق برقرار هست و در مواردی خیر.

 

salamatmag 1 49 300x150 تست رضايت از رابطه جنسی

 

هدف این پرسشنامه تعیین نقاط قوت روابط زناشویی و رضایت جنسی همسران می باشد

 

یکی از جنبـه هـای حیـاتی یـک سیـستم زناشویی، رضایتی هست که همسران در رابطـه خـویش احساس و تجربه خواهند کرد. با این وجود، آمار طـلاق که معتبرترین شـاخص آشـفتگی زناشـویی می باشد ، نشانگر آن هست که رضایت زناشویی بـه آسـانی قابـل دستیابی نبوده است. از همـان روزهـای اول رابطـه زناشویی، عدم توافق هـای جـدی و مکـرری بـه وجـود خواهد امد که اگر حل نگردند، قادر است رضـایت و ثبـات زناشویی را با تهدیدی جدی رو برو کنند. بعلاوه، قطع نظر از همه روابط زناشویی که به طلاق ختم خواهد شد، خیلی از ازدواج ها و روابط زناشویی نـاموفق نیز وجود داشته است که همسران به علت گونـاگون طـلاق نگرفته اند. لذا توجه به رضایت زناشویی بـه خـاطر نقشی که در سلامت روانی زوجین و فرزندان آنها داشته است، اجتناب ناپذیر هست. احـساس رضـایت از ازدواج و رابطه زناشویی نقش اساسی را در میـزان کارکردهـای بهنجار خانواده ایفاء خواهد کرد. با وجود چالش هایی که بـر ســر معنــا و ســنجش رضــایت زناشــویی وجــود داشته است، اصطلاح رضایت زناشویی با اصـطلاحات دیگـر، نظیـر سازگاری، شادمانی و به عنوان شاخصی بـرای بررسـی کیفیت زندگی زناشویی به طور جایگزین بـه کـار میرود. اگرچـه زمان تعریـف و توصـیف رضایت زناشویی به نظر خواهد رسید که مسأله ساده هست، اما وقتی که توجه به اهمیت و پیامدهای وجود یـا فقـدان رضایت زناشویی، تصور سـادگی رخـت بـر مـی بنـدد و پیچیدگی جای آن را خواهد گرفت. تست روانشناسی رضایت زناشویی قادر است میزان رضایت شما از روابطتتان را اندازه بگیرد.

 

 

آیا تفاوت بین رضایت زناشویی و رضایت جنسی را دانسته اید؟ به نظر شما چه ارتباطی بین رضایت زناشویی و رضایت جنسی وجود داشته است؟ روانشناسان می گویند رضایت زناشویی برحسب انطباق بین شرایط کنونی زوجین و شرایط مورد انتظارشان هست. در نتیجه تعریف رضایت زناشویی وقتی محقق خواهد شد که شرایط کنونی در روابط زناشویی با شرایط مورد انتظار شخص مطابقت داشته باشند. درک زن و مرد از شدت و میزان مشکلات موجود در رابطه نشان میدهد سطح رضایت زناشویی انها است.

 

خرسندی روابط بین زوجین از راه علاقه متقابل، میزان مراقبت از هم و تفاهم با یکدیگر به دست امده است. زمانی که بین زوجین توافق زناشویی وجود نداشته است، مشکلات بین زن و مرد به اندازه ای زیاد خواهد شد که آنها تصور خواهند کرد انتظارات و نیازهایشان برآورده نشده است.

 

بنا بر تحقیقات روانشناسان رضایت یا نارضایتی زناشویی روی خیلی از جنبه های زندگی فردی و اجتماعی تاثیر خواهد گذاشت، مانند نتیجه مطالعات در حوزه تاثیرات جسمانی نشان خواهد داد، افراد متاهلی که زندگی پایدارتر و مستحکم تری داشته اند، اصولا عمرشان طولانی تر میبود و از نظر جسمانی سالم تر می باشند. این افراد شاد بودند و احتمال نجات آنها از سرطان بیشتر هست. بیشتر زن و شوهرها در جایگاهی بین این دو قطب قرار داشته اند و گاهی بین آنها توافق برقرار خواهد شد و گاهی به اختلاف خواهند خورد.

 

salamatmag 3 30 300x150 تست رضايت از رابطه جنسی

 

با پر کردن این پرسشنامه به نقاط قوت روابط زناشویی و رضایت جنسی با همسرتان پی میبرید.

 

تعدا رزهای قرمز نشان دهنده ان هست که در یک رابطه چقدر از خودتان مایه گذاشته اید و تعداد رزهای سفید برعکس نشان دهنده این است که شما چقدر در ان رابطه از طرف مقابلتان انتظار محبت داشته اید.به به عنوان نمونه اگر ۱۸ رز قرمز و ۲ عدد رز سفید انتخاب کرده اید به معنیه که شما ۹۰% محبت کرده اید و ۱۰% انتظار محبت از طرف مقابل داشته اید.

 

اگر شما از اعضای خانواده درخواست میکنید  که محبوبتان را صدا بزنند به این معناست که شما از مواجه شدن با مشکلات ترسیده اید و امیدوار می باشید که مشکلات به خودی خود حل بشوند.ولی اگر خودتان به اتاق میروید که او را از حضور خود مطلع بکنید این نشان خواهد داد که شما با مشکلات روبرو شده اید و دوست دارید انها را هر چه زودتر حل بکنید

 

رضایت جنسی نقش اساسی در رضایت زناشویی سالمندان خواهد داشت  اگر چه مشکلات جنسی در سالمندان شایع باشد، اما اصولا در مراقبت های بالینی به این مساله توجه ای نمیشود. هدف مطالعه حاضر تعیین ارتباط رضایتمندی جنسی با رضایت زناشویی در سالمندان هست.

روش: این مطالعه به شیوه مقطعی بر روی ۴۰۰ سالمند تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشان در سال ۱۳۹۲ انجام شده است. ابزار مورد مصرف در این تحقیق پرسشنامه ای دو بخشی شامل بخش اول پرسشنامه محقق ساخته مربوط به روابط جنسی، و بخش دوم، سوالات پرسشنامه رضایت از زندگی زناشویی Enrich می باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.

نوشته تست رضايت از رابطه جنسی اولین بار در سلامت مگ • مجله سلامتی پدیدار شد.

  • تاریخ : ۲۹ام تیر ۱۳۹۷

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807105199018746.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807105218397036.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807105015111320.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807104825427673.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807105804403982.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807105645278408.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807106234080300.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807105908562292.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807106518605771.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807106325940848.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807101451313199.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807108199096834.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807107625760308.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807107809108745.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807107276951086.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807107316639315.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807107494025201.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807106949756116.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807109993842060.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807102005141134.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807103813025738.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807103875632522.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807101391462782.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807109299730185.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807104470583294.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807109858719323.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807100516458451.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807102862426255.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807101042653560.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807103574968962.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807103763907291.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807103952845619.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807102767338646.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807102973978297.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807102268707790.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807102698943097.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807103853064615.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807103630032670.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807104860998752.jpg Icana

بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز دانشگاهی و مدارس آموزش و پرورش شهرکرد http://cdn.icana.ir/d/019/201807103654996130.jpg Icana

  • تاریخ : ۲۹ام تیر ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ قدیمی گروه ایهام بغض

در این ساعت برای شما کاربران گرامی ♫ دانلود آهنگ بغض اولین اثر زیبا و شنیدنی گروه ایهام (مازیار لشنی و زانیار خسروی) به همراه تکست و بهترین کیفیت را آماده کرده ایم ♫

شعر : علی صفری | ملودی و تنظیم قطعه : زانیار خسروی | میکس و مستر : سیروان خسروی

Download Old Music BY : Ehaam | Boghz With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

متن آهنگ بغض گروه ایهام

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

بی تو جای خالی ات، اِنکـار می خواهد فقط●♪♫
زندگی، لبخندِ معنادار می خواهد فقط!●♪♫
چشم ها به اتفاقِ تازه عادت می کند●♪♫
سَر اگر عاشق شود، دیـــوار می خواهد فقط!●♪♫
بغض وقتی می رسد، شاعـر نباشی بهتر است…●♪♫
بغض وقتی گریه شد، خودکار می خواهــد فقط●♪♫

شعر : علی صفری
چشم های خیسم، امشب آبروداری کنید●♪♫
مرد جای گریه اش، سیگار می خواهد فقط●♪♫●♪♫
بغض وقتی می رسد، شاعـــر نباشی بهتر است…●♪♫
بغض وقتی گریه شد، خودکار می خواهد فقط●♪♫
چشم های خیسم، امشب آبروداری کنید●♪♫

ملودی و تنظیم قطعه : زانیار خسروی
مرد جای گریه اش، سیگار می خواهد فقــط … سیگار می خواهـــد فقــط…●♪♫


حقِّ من بودی، ولی حالا به ناحـق نیستی●♪♫
حرف حقّ هرجور باشد، دار می خواهد فقط●♪♫
نیستی… حتی برای لحظه ایی، یادم کنی●♪♫
انتظارِ دیدنت، تکــرار می خواهد فقط●♪♫
بغض وقتی می رسد، شاعر نباشی بهتر است…●♪♫

میکس و مستر : سیروان خسروی
بغض وقتی گریه شد، خودکار می خواهـد فقط●♪♫
چشم های خیســم، امشب آبروداری کنیــد●♪♫
مرد جای گریه اش، سیگــار می خواهــد فقط●♪♫
بغض وقتی می رسد، شاعر نباشی بهتر است…●♪♫
بغض وقتی گریه شد، خودکـــار می خواهد فقط●♪♫
چشم هــای خیسم، امشب آبروداری کنیــد●♪♫
مرد جای گریــــه اش…. آآآآآه آآآآآآه…●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

دانلود آهنگ گروه ایهام بغض

دانلود آهنگ گروه ایهام بغض

  • تاریخ : ۲۹ام تیر ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ جدید رضا یزدانی به فکر سالم باش

و اینک سوپرایز ویژه رسانه موزیکفا ♫ دانلود آهنگ بسیار زیبا و عالی به فکر سالم باش با صدای رضا یزدانی به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

شعر : محمدرضا تارانی | ملودی : رضا یزدانی | تنظیم قطعه : آرش زمانیان

Download New Music BY : Reza Yazdani | Be Fekre Saalam Bash With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

متن آهنگ به فکر سالم باش رضا یزدانی

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

به یادِ احساسم، وجود زخمیمو ببَر به دریای دلت که بارونه●♪♫

توو این هوایی، که بی تو برفی شد●♪♫

شومینه شو با نورِ تنم زمستونه●♪♫

هنوز توو اوجِ جهنم دنیا، گلوی بی فریاد صدامو پُر کرده●♪♫

شبای بی خوابی…●♪♫

صُبای تکراری…●♪♫

تمام تقویما، پُر از درده●♪♫

شعر : محمدرضا تارانی

زمانِ مرگم رو بگو به پاییزی، که با چشمای تو همدسته●♪♫

بیا به رؤیایی، به سمت پایانی، که کوله بارشو به عشقِ تو بسته●♪♫

قسم به خورشیدی، که بی تو شبگرده●♪♫

تنفسِ مرگم، دوباره نزدیکه…●♪♫

خیالِ سرگردون●♪♫

سوالِ بی پاسخ… جهانِ من بی تو، مهیب و تاریکه●♪♫

شبیه گلدونی، میون مردابم●♪♫

بیا که پژمرده ام، به فکرِ حالم باش…●♪♫

یه جسمِ بی روحم…●♪♫

یه روحِ دل مُرده…●♪♫

ملودی : رضا یزدانی

چهلمم که رفت، به فکرِ سالَم باش●♪♫

کنایه و ایهام شکایت و اِنکار●♪♫

چه زهر شیرینی، نگاهِ تو داره!●♪♫

ترانه و آواز به سبکِ پر تکرار…●♪♫

عجب پرستویی صدایِ تو داره!●♪♫

بهار و پاییز و به وقت شهریور، به غیرِ ما دو تا کسی نفهمیده●♪♫

هوای ایمانم به قلبِ من برگرد، که این دلِ عاشق هواشو بخشیــــده●♪♫

چراغِ احساســـم، کنارِ هر گریه نفس کشید و با گلایه روشن شد●♪♫

خرابم از وفتی که عادتِ رفتن، برای عشقِ تو دلیلِ موندن شد…●♪♫

تنظیم قطعه : آرش زمانیان

سکوت بی وقفه، پناهِ هر بغضه●♪♫

عذابه وقتی که سکوت می بارم●♪♫

نهایت غصه ام، پیام بی قصه ام، عجب و بی تابم! عجیب و بیمـــــارم!●♪♫

شبیه گلدونی، میون مردابم●♪♫

بیا که پژمرده ام، به فکرِ حالم باش…●♪♫

یه جسمِ بی روحم…●♪♫

یه روحِ دل مُرده…●♪♫

چهلمم که رفت، به فکرِ سالَم باش●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

دانلود آهنگ رضا یزدانی به فکر سالم باش

دانلود آهنگ رضا یزدانی به فکر سالم باش

  • تاریخ : ۲۹ام تیر ۱۳۹۷

وی هرت ایت – فلسطین اشغالی

“کمیته ملی عالی راهپیمایی های بازگشت و لغو محاصره” فلسطینی ها را به مشارکت در راهپیمایی عصر امروز جمعه در مرزهای شرقی باریکه غزه با عنوان ” توطئه پایمال کردن حقوق آوارگان عملی نخواهد شد” فراخواند.   

این کمیته فلسطینی از تداوم راهپیمایی های بازگشت خبر داد و از همه فلسطینی ها خواست که در راهپیمایی امروز فراخوند و اعلام کرد که هیچ کسی در جهان نمی تواند درباره حقوق آوارگان فلسطینی چانه بزند یا آن را نادیده بگیرد.

کمیته ملی عالی راهپیمایی های بازگشت و لغو محاصره افزود : ما با هر توطئه ای برای پایمال کردن حقوق آوارگان فلسطینی مقابله خواهیم کرد.

تاکنون ۱۴۲ فلسطینی به علت مشارکت در راهپیمایی های بازگشت و لغو محاصره شهید شده اند که در میان آنها ۱۸ کودک وجود دارد.

وزارت بهداشت و درمان فلسطین اعلام کرد که بیش از ۱۶ هزار فلسطینی هم در این راهپیمایی ها زخمی شده اند که جراحات ۳۹۰ نفر از آنها شدید است.

  • تاریخ : ۲۹ام تیر ۱۳۹۷

تفاوت بین کاندوم زنانه و مردانه

salamatmag 1 47 300x150 انواع مختلف کاندوم

 

در این مقاله در سلامت مگ به انواع مختلف کاندوم می پردازیم ، با ما تا پایان مقاله همراه باشید

 

 

خوشبختانه امروزه خیلی از اقایان و خانوم ها به ضرورت استفاده از کاندوم در رابطه جنسی پی برده اند. اینکه باید در رابطه سالم جنسی از کاندوم استفاده بکنند دیگر مسئله اصلی نمی باشد. بلکه چالش اصلی برای خیلی از مصرف‌کنندگان کاندوم، استفاده از کاندوم مناسب برای بالا رفتن کیفیت و لذت رابطه جنسی هست. اما متاسفانه بازار کاندوم در ایران برای مصرف‌کنندگان اصلاً شفاف نبوده است. انواع و اقسام برندهایی که سر از داروخانه‌ها و سایت‌های فروش کاندوم در اورده اند، اغلب توسط موسسات معتبر بین‌المللی ارزیابی نمیشوند. از طرفی ممنوع شدن واردات کاندوم جای عرض اندام برندهای متفرقه و غیر اصلی که بیشترً تولید شرکت‌های داخلی هست را باز کرده هست. در آذر ماه سال ۹۱ با تصویب دولت وقت، ثبت سفارش واردات کاندوم به عنوان یکی از کالاهای «غیرضروری و لوکس» به کشور ممنوع شده است. طبق آمار سالانه بیش از ۷۰ میلیون کاندوم در داخل کشور تولید شده است. این رقم، سه چهارم نیاز مردم ایران به این کالا را تامین کرده اند.

 

 

تلاش این برندها برای نشان دادن ظاهر خارجی از خود بر این پیچیدگی نیز افزوده هست. البته محصولات تولید داخل ملزم به دریافت تاییدیه وزارت بهداشت ایران می باشند. اما این تاییدیه به تنهایی به معنای کیفیت بالای محصولات نبوده است. لذا لازم هستخریداران، با وسواس و بررسی زیادتری نسبت به خرید کاندوم اقدام بکند. خرید اینترنتی یا آنلاین کاندوم یکی از راه‌هایی هست که به تازگی در ایران طرفدار پیدا کرده هست. عملاً داشتن فرصت مناسب برای بررسی محصول از راه اینترنت، تا حد زیادی اشکال عدم شفافیت بازار کاندوم ایران را مرتفع خواهد کرد. به همین علت است که در سالمید کاندوم‌ها صرف نظر از برند و تاییدیه وزارت بهداشت، به دقت از بسته‌بندی خارج و از منظر فاکتورهای مختلف کیفی نقد و بررسی شده اند

 

salamatmag 2 39 300x150 انواع مختلف کاندوم

 

یکی از لوازم مهم در رابطه های جنسی پرخطر در جهان کنونی ، کاندوم هست ! کاندوم میتواند از بارداریهای ناخواسته و یا انتقال بیماریهای مقاربتی جلوگیری کند. در این مطلب میخواهیم شما را با انواع کاندوم و بهترین نوع آن آشنا بکنیم.

 

شما مخاطبین عزیز برای اینکه بتوانید روش صحیح استفاده از کاندوم را یاد بگیرید می توانید به پست آموزش صحیح استفاده از کاندوم مراجعه کنید و اطلاعات خود را در این زمینه تکمیل کنید

 

کاندوم ها اکنون در انواع مختلفی تولید خواهند شد و در اختیار مصرف کننده قرار خواهند گرفت.تنوع کاندوم ها در زمینه بافت, رنگ, طول و عرض و ضخامت هستند.با این تنوع ها هر فردی که به دنبال خرید کاندوم باشد می تواند بر نوع سلیقه و احساسات خود خرید کنید.این تنوع در تولیدات کاندم علاوه بر تامین سلیقهای مختلف موجب می شود تا شما بتوانید تجربه جنسی بهتری داشته باشید.شما خواهید توانست برند های گوناگونی, اندازه های متفاوت و سبک های گوناگون را امتحان بکنید تا بتوانید بهترین انتخاب را برای بهترین تجربه جنسی تان داشته باشید.

 

 

انواع کاندوم های در دسترس

 

۳ نوع کاندوم وجود دارد :

۱.کاندوم های که از جنس لاتکس درست شده اند و در برابر بارداری های ناخواسته و بیماری ها و عفونت های جنسی مقاوم می باشند.

 

۲.کاندوم های که از جنس پلی اورتان (Polyurethane) ساخته میشود و اصولا برای افرادی که به لاتکس حساسیت داشته اند استفاده خواهد شد.این نوع از کاندوم ها از پلاستیک ساخته شده اند و مثل کاندوم های ساخته شده از لاتکس در برابر بارداری و بیماریهای جنسی و عفونت ها مقاوم می باشند.

 

۳.کاندوم های طبیعی که از غشاء حیوانات اهلی درست شده اند. این نوع از کاندوم ها مثل دو مدل قبلی در برابر بارداری مقاوم می باشند اما این محصولات مقاومتی در برابر بیماریها و عفونت های دستگاه تناسلی نداشته اند

 

salamatmag 3 29 300x150 انواع مختلف کاندوم

 

کاندوم های تهیه شده از لاتکس

 

کاندوم های تهیه شده از لاتکس اکنون بیش از انواع دیگر کاندوم در دسترس قرار دارند.کاندوم های لاتکس نسب به بقیه جنسها قیمت مناسب تری داشته است.لاتکس از ماده ای پلاستیک مثل ولی طبیعی از یک درخت خاص بدست امده است.درصد خیلی بالایی از کاندوم های موجود در بازار از جنس لاتکس هست.لاتکس در برابر مواد روان کننده ساخته شده از نفت واکنش نشان داده است و موجب خرابی کاندوم می شود.در نتیجه تلاش کنید از مواد روان کننده ای که از نفت ساخته شده است (روغن بچه, وازلین یا لوسیون بدن) استفاده نکرده باشید.

کاندوم های تهیه شده از مواد غیر لاتکس

کاندوم های تهیه شده از موادی غیر از لاتکس بهترین انتخاب برای افرادی هست که به لاتکس حساسیت داشته اند.برخی از افارد نیز این نوع از کاندوم ها را ترجیح داده اند و این انتخاب به دلیل حس متفاوت بین این دو نوع کاندوم است.اصولا کاندوم های غیر لاتکس از مواد اولیه مختلفی ساخته شده اند.از انواع این مواد میتوان به پوست بره ، پلی اورتان، پلی ایزوپرن یا نترل اشاره بکنیم.

 

 

کاندوم های زنانه Female Condom

 

کاندوم های زنانه که به FC نیز مشهور می باشند به عنوان یک جایگزین برای کاندوم های مردانه استفاده شده است.در اصطلاح کاندوم های مردانه را پوشیدنی و کاندوم های زنانه را وارد کردنی یا قرار گرفتنی می گویند!

این نوع از کاندوم ها مثل کاندوم های مردانه برای جلوگیری از بارداری های ناخواسته و سرایت بیماری ها جنسی و عفونی استفاده شده است.کاندوم های زنانه بیشتر از مواد غیر لاتکس و معمولا از نیتریل ساخته شده است.از کاندوم های زنانه می تواند در واژن یا مقعد استفاده بکنیم

 

نحوه استفاده از کاندوم مردانه-هر بسته کاندوم را باید در همان وقتی که قرار است استفاده بشود باز بکنیم و پیش از استفاده باید کاندوم را با کمی باد کردن (فوت کردن) کنترل بکنید که سوراخ و یا پاره گی نداشته باشد.در زمان مصرف باید دقت نمود کاندوم در اثر تماس با ناخن پاره یا سوراخ نشده باشد.از آنجا که در ترشحات مرد قبل از انزال نیز مقداری اسپرم وجود داشته است پیش از آغاز مقاربت باید کاندوم روی آلت تناسلی در حال نعوض کشیده بشود و اگر از کاندوم تنها هنگام انزال استفاده شده باشد احتمال حاملگی وجود دارد .در زمان استفاده از کاندوم باید فضای خالی انتهای آن را جهت تخلیه هوا فشار داد بعدا کاندوم را باید به طریقی روی آلت تناسلی بکشید که این فضای خالی گوچک در اخر ان باقی مانده باشد تا در زمان انزال مایع منی در این فضا جمع شده و از ریخته بشون ان به داخل دستگاه تناسلی زن جلوگیری شده باشد.در نتیجه نوک آن تا انتها نباید کشیده بشود.

.

 

نوشته انواع مختلف کاندوم اولین بار در سلامت مگ • مجله سلامتی پدیدار شد.

  • تاریخ : ۲۹ام تیر ۱۳۹۷

نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسئولین آموزش و پرورش شهرستان‌های چهارمحال‌بختیاری http://cdn.icana.ir/d/019/201807109301770801.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسئولین آموزش و پرورش شهرستان‌های چهارمحال‌بختیاری http://cdn.icana.ir/d/019/201807109601761639.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسئولین آموزش و پرورش شهرستان‌های چهارمحال‌بختیاری http://cdn.icana.ir/d/019/201807103576008374.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسئولین آموزش و پرورش شهرستان‌های چهارمحال‌بختیاری http://cdn.icana.ir/d/019/201807104586847065.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسئولین آموزش و پرورش شهرستان‌های چهارمحال‌بختیاری http://cdn.icana.ir/d/019/201807104424181226.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسئولین آموزش و پرورش شهرستان‌های چهارمحال‌بختیاری http://cdn.icana.ir/d/019/201807104238224172.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسئولین آموزش و پرورش شهرستان‌های چهارمحال‌بختیاری http://cdn.icana.ir/d/019/201807104102203482.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسئولین آموزش و پرورش شهرستان‌های چهارمحال‌بختیاری http://cdn.icana.ir/d/019/201807103895004842.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسئولین آموزش و پرورش شهرستان‌های چهارمحال‌بختیاری http://cdn.icana.ir/d/019/201807106152662774.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسئولین آموزش و پرورش شهرستان‌های چهارمحال‌بختیاری http://cdn.icana.ir/d/019/201807103229435109.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسئولین آموزش و پرورش شهرستان‌های چهارمحال‌بختیاری http://cdn.icana.ir/d/019/201807103433652474.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسئولین آموزش و پرورش شهرستان‌های چهارمحال‌بختیاری http://cdn.icana.ir/d/019/201807103747431710.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسئولین آموزش و پرورش شهرستان‌های چهارمحال‌بختیاری http://cdn.icana.ir/d/019/201807105733420921.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسئولین آموزش و پرورش شهرستان‌های چهارمحال‌بختیاری http://cdn.icana.ir/d/019/201807105913788083.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسئولین آموزش و پرورش شهرستان‌های چهارمحال‌بختیاری http://cdn.icana.ir/d/019/201807105306539549.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسئولین آموزش و پرورش شهرستان‌های چهارمحال‌بختیاری http://cdn.icana.ir/d/019/201807105265919672.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسئولین آموزش و پرورش شهرستان‌های چهارمحال‌بختیاری http://cdn.icana.ir/d/019/201807105421877641.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسئولین آموزش و پرورش شهرستان‌های چهارمحال‌بختیاری http://cdn.icana.ir/d/019/201807109382451567.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسئولین آموزش و پرورش شهرستان‌های چهارمحال‌بختیاری http://cdn.icana.ir/d/019/201807109707410586.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسئولین آموزش و پرورش شهرستان‌های چهارمحال‌بختیاری http://cdn.icana.ir/d/019/201807109923739382.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسئولین آموزش و پرورش شهرستان‌های چهارمحال‌بختیاری http://cdn.icana.ir/d/019/201807109134819379.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسئولین آموزش و پرورش شهرستان‌های چهارمحال‌بختیاری http://cdn.icana.ir/d/019/201807109010723790.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسئولین آموزش و پرورش شهرستان‌های چهارمحال‌بختیاری http://cdn.icana.ir/d/019/201807108880479321.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسئولین آموزش و پرورش شهرستان‌های چهارمحال‌بختیاری http://cdn.icana.ir/d/019/201807108741291026.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسئولین آموزش و پرورش شهرستان‌های چهارمحال‌بختیاری http://cdn.icana.ir/d/019/201807108530924780.jpg Icana

نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسئولین آموزش و پرورش شهرستان‌های چهارمحال‌بختیاری http://cdn.icana.ir/d/019/201807108323726140.jpg Icana