وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۲۱ام تیر ۱۳۹۷

دیدار رؤسای گروه های دوستی پارلمانی ایران و اوکراین با یکدیگر http://cdn.icana.ir/d/019/201807108967502952.jpg Icana

دیدار رؤسای گروه های دوستی پارلمانی ایران و اوکراین با یکدیگر http://cdn.icana.ir/d/019/201807108789185418.jpg Icana

دیدار رؤسای گروه های دوستی پارلمانی ایران و اوکراین با یکدیگر http://cdn.icana.ir/d/019/201807107362733651.jpg Icana

دیدار رؤسای گروه های دوستی پارلمانی ایران و اوکراین با یکدیگر http://cdn.icana.ir/d/019/201807108959150367.jpg Icana

دیدار رؤسای گروه های دوستی پارلمانی ایران و اوکراین با یکدیگر http://cdn.icana.ir/d/019/201807107615583071.jpg Icana

دیدار رؤسای گروه های دوستی پارلمانی ایران و اوکراین با یکدیگر http://cdn.icana.ir/d/019/201807107778248910.jpg Icana

دیدار رؤسای گروه های دوستی پارلمانی ایران و اوکراین با یکدیگر http://cdn.icana.ir/d/019/201807107979298670.jpg Icana

دیدار رؤسای گروه های دوستی پارلمانی ایران و اوکراین با یکدیگر http://cdn.icana.ir/d/019/201807104178396456.jpg Icana

دیدار رؤسای گروه های دوستی پارلمانی ایران و اوکراین با یکدیگر http://cdn.icana.ir/d/019/201807100574596851.jpg Icana

دیدار رؤسای گروه های دوستی پارلمانی ایران و اوکراین با یکدیگر http://cdn.icana.ir/d/019/201807102664259311.jpg Icana

دیدار رؤسای گروه های دوستی پارلمانی ایران و اوکراین با یکدیگر http://cdn.icana.ir/d/019/201807107507729287.jpg Icana

بازدید اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و اوکراین از صحن علنی پارلمان اوکراین http://cdn.icana.ir/d/019/201807102615046451.jpg Icana

بازدید اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و اوکراین از صحن علنی پارلمان اوکراین http://cdn.icana.ir/d/019/201807102366109955.jpg Icana

بازدید اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و اوکراین از صحن علنی پارلمان اوکراین http://cdn.icana.ir/d/019/201807105822773133.jpg Icana

بازدید اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و اوکراین از صحن علنی پارلمان اوکراین http://cdn.icana.ir/d/019/201807104367550618.jpg Icana

بازدید اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و اوکراین از صحن علنی پارلمان اوکراین http://cdn.icana.ir/d/019/201807102975783983.jpg Icana

بازدید اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و اوکراین از صحن علنی پارلمان اوکراین http://cdn.icana.ir/d/019/201807103399125090.jpg Icana

بازدید اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و اوکراین از صحن علنی پارلمان اوکراین http://cdn.icana.ir/d/019/201807103180374007.jpg Icana

بازدید اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و اوکراین از صحن علنی پارلمان اوکراین http://cdn.icana.ir/d/019/201807103918425999.jpg Icana