وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۲۰ام تیر ۱۳۹۷

دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و اوکراین با رئیس کمیته اجتماعی پارلمان اوکراین http://cdn.icana.ir/d/019/201807105350035551.jpg Icana

دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و اوکراین با رئیس کمیته اجتماعی پارلمان اوکراین http://cdn.icana.ir/d/019/201807105622263261.jpg Icana

دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و اوکراین با رئیس کمیته اجتماعی پارلمان اوکراین http://cdn.icana.ir/d/019/201807106013477697.jpg Icana

دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و اوکراین با رئیس کمیته اجتماعی پارلمان اوکراین http://cdn.icana.ir/d/019/201807105033275040.jpg Icana

دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و اوکراین با رئیس کمیته اجتماعی پارلمان اوکراین http://cdn.icana.ir/d/019/201807103407767950.jpg Icana

دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و اوکراین با رئیس کمیته اجتماعی پارلمان اوکراین http://cdn.icana.ir/d/019/201807105954116479.jpg Icana

دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و اوکراین با رئیس کمیته اجتماعی پارلمان اوکراین http://cdn.icana.ir/d/019/201807106368327430.jpg Icana

دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و اوکراین با رئیس کمیته اجتماعی پارلمان اوکراین http://cdn.icana.ir/d/019/201807105696795146.jpg Icana