وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۱۶ام تیر ۱۳۹۷

دیدار جلیل مختار با دکتر علی لاریجانی با موضوع بررسی وضعیت آب استان خوزستان http://cdn.icana.ir/d/019/201806100110564532.jpg , جلیل مختار, موضوع بررسی وضعیت آب استان خوزستان Icana

دیدار جلیل مختار با دکتر علی لاریجانی با موضوع بررسی وضعیت آب استان خوزستان http://cdn.icana.ir/d/019/201806100632732988.jpg , جلیل مختار, موضوع بررسی وضعیت آب استان خوزستان Icana

دیدار جلیل مختار با دکتر علی لاریجانی با موضوع بررسی وضعیت آب استان خوزستان http://cdn.icana.ir/d/019/201806101594753294.jpg , جلیل مختار, موضوع بررسی وضعیت آب استان خوزستان Icana

دیدار جلیل مختار با دکتر علی لاریجانی با موضوع بررسی وضعیت آب استان خوزستان http://cdn.icana.ir/d/019/201806103050920003.jpg , جلیل مختار, موضوع بررسی وضعیت آب استان خوزستان Icana

دیدار جلیل مختار با دکتر علی لاریجانی با موضوع بررسی وضعیت آب استان خوزستان http://cdn.icana.ir/d/019/201806100699998015.jpg , جلیل مختار, موضوع بررسی وضعیت آب استان خوزستان Icana

دیدار جلیل مختار با دکتر علی لاریجانی با موضوع بررسی وضعیت آب استان خوزستان http://cdn.icana.ir/d/019/201806103364699239.jpg , جلیل مختار, موضوع بررسی وضعیت آب استان خوزستان Icana

دیدار جلیل مختار با دکتر علی لاریجانی با موضوع بررسی وضعیت آب استان خوزستان http://cdn.icana.ir/d/019/201806100871421350.jpg , جلیل مختار, موضوع بررسی وضعیت آب استان خوزستان Icana

دیدار جلیل مختار با دکتر علی لاریجانی با موضوع بررسی وضعیت آب استان خوزستان http://cdn.icana.ir/d/019/201806100516276918.jpg , جلیل مختار, موضوع بررسی وضعیت آب استان خوزستان Icana

دیدار جلیل مختار با دکتر علی لاریجانی با موضوع بررسی وضعیت آب استان خوزستان http://cdn.icana.ir/d/019/201806101272589221.jpg , جلیل مختار, موضوع بررسی وضعیت آب استان خوزستان Icana