وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۱۳ام تیر ۱۳۹۷

نشست مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با سید پرویز فتاح http://cdn.icana.ir/d/019/201807108323366230.jpg , مجمع نمایندگان استان کرمانشاه, رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره), سید پرویز فتاح Icana

نشست مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با سید پرویز فتاح http://cdn.icana.ir/d/019/201807106925434202.jpg , مجمع نمایندگان استان کرمانشاه, رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره), سید پرویز فتاح Icana

نشست مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با سید پرویز فتاح http://cdn.icana.ir/d/019/201807109419916589.jpg , مجمع نمایندگان استان کرمانشاه, رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره), سید پرویز فتاح Icana

نشست مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با سید پرویز فتاح http://cdn.icana.ir/d/019/201807102999316884.jpg , مجمع نمایندگان استان کرمانشاه, رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره), سید پرویز فتاح Icana

نشست مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با سید پرویز فتاح http://cdn.icana.ir/d/019/201807108192562772.jpg , مجمع نمایندگان استان کرمانشاه, رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره), سید پرویز فتاح Icana

نشست مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با سید پرویز فتاح http://cdn.icana.ir/d/019/201807103470917387.jpg , مجمع نمایندگان استان کرمانشاه, رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره), سید پرویز فتاح Icana

نشست مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با سید پرویز فتاح http://cdn.icana.ir/d/019/201807106006755661.jpg , مجمع نمایندگان استان کرمانشاه, رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره), سید پرویز فتاح Icana

نشست مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با سید پرویز فتاح http://cdn.icana.ir/d/019/201807106107373706.jpg , مجمع نمایندگان استان کرمانشاه, رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره), سید پرویز فتاح Icana

نشست مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با سید پرویز فتاح http://cdn.icana.ir/d/019/201807108222375526.jpg , مجمع نمایندگان استان کرمانشاه, رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره), سید پرویز فتاح Icana

نشست مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با سید پرویز فتاح http://cdn.icana.ir/d/019/201807107499702372.jpg , مجمع نمایندگان استان کرمانشاه, رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره), سید پرویز فتاح Icana

نشست مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با سید پرویز فتاح http://cdn.icana.ir/d/019/201807102493471934.jpg , مجمع نمایندگان استان کرمانشاه, رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره), سید پرویز فتاح Icana