وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۲۱ام دی ۱۳۹۷

نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) http://cdn.icana.ir/d/019/201901104478256638.jpg , سیدپرویز فتاح, رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره), کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی Icana

ترکی، علیجانی و سروش در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) http://cdn.icana.ir/d/019/201901103784895498.jpg , سیدپرویز فتاح, رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره), کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی Icana

نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) http://cdn.icana.ir/d/019/201901104795389809.jpg , سیدپرویز فتاح, رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره), کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی Icana

شیویاری و ترکی در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) http://cdn.icana.ir/d/019/201901102023549456.jpg , سیدپرویز فتاح, رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره), کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی Icana

نیکفر لیالستانی در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) http://cdn.icana.ir/d/019/201901104140598919.jpg , سیدپرویز فتاح, رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره), کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی Icana

نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) http://cdn.icana.ir/d/019/201901104294507262.jpg , سیدپرویز فتاح, رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره), کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی Icana

سروش، پوربافرانی و حمزه در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) http://cdn.icana.ir/d/019/201901103998243018.jpg , سیدپرویز فتاح, رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره), کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی Icana

نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) http://cdn.icana.ir/d/019/201901104611482382.jpg , سیدپرویز فتاح, رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره), کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی Icana