وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۱ام دی ۱۳۹۷

انهدام مواضع دشمن با اجرای انفجارات گسترده خطیشنبه ۱ دی ۱۳۹۷ – ۱۱:۳۳


 انهدام مواضع دشمن با اجرای انفجارات گسترده خطی، عملیات “تاخت” در رزمایش پیامبر اعظم ۱۲ به پایان رسید.

وی هرت ایت – ایران / سیاسی

در خلال رزمایش پیامبر اعظم ۱۲ مواضع و اهداف ساحلی دشمن با اجرای انفجارات گسترده خطی به طور کامل منهدم شد.

پس از اجرای موفقیت آمیز این بخش، نیروهای عمل کننده از طریق شناورها اقدام به ترک منطقه کردند.

با اجرای انفجارات وسیع و انهدام کامل مواضع دشمن فرضی ،عملیات “تاخت” در مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم۱۲ به پایان رسید.

“);
else {
//console.log(data[i].id);
$(‘.comment_box’).attr(‘data-id’,data[i].id);
id_comment = data[i].id;
}
});
}
});
(function (d) {
d.fn.shake = function (a) {
“function” === typeof a && (a = { callback: a }); a = d.extend({ direction: “left”, distance: 20, times: 3, speed: 140, easing: “swing” }, a); return this.each(function () {
var b = d(this), k = { position: b.css(“position”), top: b.css(“top”), bottom: b.css(“bottom”), left: b.css(“left”), right: b.css(“right”) }; b.css(“position”, “relative”); var c = “up” == a.direction || “down” == a.direction ? “top” : “left”, e = “up” == a.direction || “left” == a.direction ? “pos” : “neg”, f = {}, g = {}, h = {}; f[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + a.distance; g[c] =
(“pos” == e ? “+=” : “-=”) + 2 * a.distance; h[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + 2 * a.distance; b.animate(f, a.speed, a.easing); for (c = 1; c 0) {
$.ajax({
type: “POST”,
url: “//api.alalam.ir/service/modules/comment/ajax.php”,
data: { id: $(‘.comment_box’).attr(‘data-id’), name: $(“#txtname”).val(), email: $(“#Textemail”).val(), token: $(“.token”).text(), txt: $(“#txtmessage”).val(), siteid: 1, tableid: 0, parentid: 0, url: (“”) },
success: function (res) {
$(‘#AddCommentResult’).show();
$(‘#cmtSection’).hide();
//alert(res);
},
error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
//alert(‘message not sent’);
alert(JSON.stringify(xhr)+”-“+ajaxOptions+”-“+thrownError);
}
});

}
else { $(“#txtmessage”).css({ “border-color”: “red” }); }
});
});
(function ($) {
$.fn.extend({
limiter: function (limit, elem) {
$(this).on(“keyup focus”, function () {
setCount(this, elem);
});
function setCount(src, elem) {
var chars = src.value.length;
if (chars > limit) {
src.value = src.value.substr(0, limit);
chars = limit;
}
elem.html(limit – chars);
}
setCount($(this)[0], elem);
}
});
})(jQuery);