وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۲۸ام آذر ۱۳۹۷

نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی http://cdn.icana.ir/d/019/201812109092882751.jpg , وزیر امور اقتصادی و دارایی, فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی, فرهاد دژپسند Icana

عارف و دژپسند در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201812105834662854.jpg , وزیر امور اقتصادی و دارایی, فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی, فرهاد دژپسند Icana

نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی http://cdn.icana.ir/d/019/201812105142108020.jpg , وزیر امور اقتصادی و دارایی, فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی, فرهاد دژپسند Icana

حضرتی در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی http://cdn.icana.ir/d/019/201812104933758694.jpg , وزیر امور اقتصادی و دارایی, فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی, فرهاد دژپسند Icana

عارف و دژپسند در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201812104850655642.jpg , وزیر امور اقتصادی و دارایی, فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی, فرهاد دژپسند Icana

عارف در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی http://cdn.icana.ir/d/019/201812107563861130.jpg , وزیر امور اقتصادی و دارایی, فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی, فرهاد دژپسند Icana

نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور فرهاد دژپسند http://cdn.icana.ir/d/019/201812107509639183.jpg , وزیر امور اقتصادی و دارایی, فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی, فرهاد دژپسند Icana

حسینی و موسوی در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی http://cdn.icana.ir/d/019/201812102143844433.jpg , وزیر امور اقتصادی و دارایی, فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی, فرهاد دژپسند Icana

دژپسند در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201812105227227991.jpg , وزیر امور اقتصادی و دارایی, فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی, فرهاد دژپسند Icana

بیمقدار، فیضی، عارف و دژپسند در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201812105074437627.jpg , وزیر امور اقتصادی و دارایی, فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی, فرهاد دژپسند Icana

حیدری و حضرتی در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی http://cdn.icana.ir/d/019/201812105653177714.jpg , وزیر امور اقتصادی و دارایی, فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی, فرهاد دژپسند Icana

دژپسند در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201812105340516456.jpg , وزیر امور اقتصادی و دارایی, فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی, فرهاد دژپسند Icana

نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی http://cdn.icana.ir/d/019/201812104944039536.jpg , وزیر امور اقتصادی و دارایی, فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی, فرهاد دژپسند Icana

نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی http://cdn.icana.ir/d/019/201812105175242001.jpg , وزیر امور اقتصادی و دارایی, فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی, فرهاد دژپسند Icana

نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی http://cdn.icana.ir/d/019/201812106653773616.jpg , وزیر امور اقتصادی و دارایی, فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی, فرهاد دژپسند Icana

کواکبیان و حسینی در نشست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی http://cdn.icana.ir/d/019/201812102006519435.jpg , وزیر امور اقتصادی و دارایی, فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی, فرهاد دژپسند Icana