وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۱۹ام آذر ۱۳۹۷

بدرقه رسمی رئیس مجلس ملی ترکیه توسط احمد علیرضا بیگی http://cdn.icana.ir/d/019/201812109787984431.jpg , احمد علیرضابیگی, بدرقه, رئیس مجلس ملی ترکیه Icana

بدرقه رسمی رئیس مجلس ملی ترکیه توسط احمد علیرضا بیگی http://cdn.icana.ir/d/019/201812102871004174.jpg , احمد علیرضابیگی, بدرقه, رئیس مجلس ملی ترکیه Icana

بدرقه رسمی رئیس مجلس ملی ترکیه توسط احمد علیرضا بیگی http://cdn.icana.ir/d/019/201812106026745542.jpg , احمد علیرضابیگی, بدرقه, رئیس مجلس ملی ترکیه Icana

بدرقه رسمی رئیس مجلس ملی ترکیه توسط احمد علیرضا بیگی http://cdn.icana.ir/d/019/201812107194401240.jpg , احمد علیرضابیگی, بدرقه, رئیس مجلس ملی ترکیه Icana

بدرقه رسمی رئیس مجلس ملی ترکیه توسط احمد علیرضا بیگی http://cdn.icana.ir/d/019/201812103471772281.jpg , احمد علیرضابیگی, بدرقه, رئیس مجلس ملی ترکیه Icana