وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۱۵ام آذر ۱۳۹۷

نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور وزیر آموزش و پرورش http://cdn.icana.ir/d/019/201812102685167550.jpg Icana

نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور وزیر آموزش و پرورش http://cdn.icana.ir/d/019/201812106115683889.jpg Icana

نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور وزیر آموزش و پرورش http://cdn.icana.ir/d/019/201812106261109270.jpg Icana

نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور وزیر آموزش و پرورش http://cdn.icana.ir/d/019/201812106133287087.jpg Icana

نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور وزیر آموزش و پرورش http://cdn.icana.ir/d/019/201812106486940882.jpg Icana

نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور وزیر آموزش و پرورش http://cdn.icana.ir/d/019/201812101952891780.jpg Icana

نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور وزیر آموزش و پرورش http://cdn.icana.ir/d/019/201812102133347147.jpg Icana

نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور وزیر آموزش و پرورش http://cdn.icana.ir/d/019/201812102833858661.jpg Icana

نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور وزیر آموزش و پرورش http://cdn.icana.ir/d/019/201812101595161502.jpg Icana

نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور وزیر آموزش و پرورش http://cdn.icana.ir/d/019/201812102119284213.jpg Icana