وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۶ام آذر ۱۳۹۷

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر ترکیه در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201811106221923587.jpg Icana

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر ترکیه در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201811109154144593.jpg Icana

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر ترکیه در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201811105536043915.jpg Icana

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر ترکیه در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201811107596490403.jpg Icana

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر ترکیه در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201811105950813856.jpg Icana

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر ترکیه در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201811107728970829.jpg Icana

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر ترکیه در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201811108972704543.jpg Icana

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر ترکیه در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201811101394804605.jpg Icana