وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۸ام آبان ۱۳۹۷

دولت موریتانی استعفا داددوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷ – ۲۰:۴۴


دولت موریتانی به ریاست یحیی ولد حدمین امروز دوشنبه استعفای خود را به رییس جمهور تقدیم کرد.

وی هرت ایت . افریقا

به نوشته خبرگزاری موریتانی، استعفای دولت بنا به قانون اساسی این کشور است که به موجب این قانون، پس از انتخاب پارلمان جدید، دولت باید استعفا دهد.

یادآور می شود که ولد عبدالعزیز رییس جمهور موریتانی پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۰۸ تاکنون فقط دو نخست وزیر تعیین کرده است؛ نخست مولای ولد محمد لغظف است که از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ سمت نخست وزیری را به عهده داشت و دیگری یحیی ولد حدمین است که دولتش اینک استعفا داد.

“);
else {
//console.log(data[i].id);
$(‘.comment_box’).attr(‘data-id’,data[i].id);
id_comment = data[i].id;
}
});
}
});
(function (d) {
d.fn.shake = function (a) {
“function” === typeof a && (a = { callback: a }); a = d.extend({ direction: “left”, distance: 20, times: 3, speed: 140, easing: “swing” }, a); return this.each(function () {
var b = d(this), k = { position: b.css(“position”), top: b.css(“top”), bottom: b.css(“bottom”), left: b.css(“left”), right: b.css(“right”) }; b.css(“position”, “relative”); var c = “up” == a.direction || “down” == a.direction ? “top” : “left”, e = “up” == a.direction || “left” == a.direction ? “pos” : “neg”, f = {}, g = {}, h = {}; f[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + a.distance; g[c] =
(“pos” == e ? “+=” : “-=”) + 2 * a.distance; h[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + 2 * a.distance; b.animate(f, a.speed, a.easing); for (c = 1; c 0) {
$.ajax({
type: “POST”,
url: “//api.alalam.ir/service/modules/comment/ajax.php”,
data: { id: $(‘.comment_box’).attr(‘data-id’), name: $(“#txtname”).val(), email: $(“#Textemail”).val(), token: $(“.token”).text(), txt: $(“#txtmessage”).val(), siteid: 1, tableid: 0, parentid: 0, url: (“”) },
success: function (res) {
$(‘#AddCommentResult’).show();
$(‘#cmtSection’).hide();
//alert(res);
},
error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
//alert(‘message not sent’);
alert(JSON.stringify(xhr)+”-“+ajaxOptions+”-“+thrownError);
}
});

}
else { $(“#txtmessage”).css({ “border-color”: “red” }); }
});
});
(function ($) {
$.fn.extend({
limiter: function (limit, elem) {
$(this).on(“keyup focus”, function () {
setCount(this, elem);
});
function setCount(src, elem) {
var chars = src.value.length;
if (chars > limit) {
src.value = src.value.substr(0, limit);
chars = limit;
}
elem.html(limit – chars);
}
setCount($(this)[0], elem);
}
});
})(jQuery);