وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۱۹ام مهر ۱۳۹۷

دیدار فرستاده دولت سوئد در امور یمن با حشمت الله فلاحت پیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201810104457019628.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, یمن, سوئد, رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس Icana

دیدار فرستاده دولت سوئد در امور یمن با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810100851588747.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, یمن, سوئد, رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس Icana

دیدار فرستاده دولت سوئد در امور یمن با حشمت الله فلاحت پیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201810100662802983.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, یمن, سوئد, رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس Icana

دیدار فرستاده دولت سوئد در امور یمن با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810100870746942.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, یمن, سوئد, رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس Icana

دیدار فرستاده دولت سوئد در امور یمن با حشمت الله فلاحت پیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201810100322378598.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, یمن, سوئد, رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس Icana

دیدار فرستاده دولت سوئد در امور یمن با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810104184791918.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, یمن, سوئد, رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس Icana

دیدار فرستاده دولت سوئد در امور یمن با حشمت الله فلاحت پیشه http://cdn.icana.ir/d/019/201810100273932873.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, یمن, سوئد, رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس Icana

دیدار فرستاده دولت سوئد در امور یمن با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810101683178254.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, یمن, سوئد, رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس Icana