وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۱۹ام مهر ۱۳۹۷

جلسه اعضای مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه http://cdn.icana.ir/d/019/201810106806784657.jpg Icana

جلسه اعضای مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه http://cdn.icana.ir/d/019/201810104100170861.jpg Icana

جلسه اعضای مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه http://cdn.icana.ir/d/019/201810104250352610.jpg Icana

جلسه اعضای مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه http://cdn.icana.ir/d/019/201810106947649920.jpg Icana

جلسه اعضای مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه http://cdn.icana.ir/d/019/201810103530762720.jpg Icana

جلسه اعضای مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه http://cdn.icana.ir/d/019/201810104101304300.jpg Icana

جلسه اعضای مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه http://cdn.icana.ir/d/019/201810107482043531.jpg Icana