وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۱۹ام مهر ۱۳۹۷

نشست کمیسیون انرژی مجلس با حضور وزیر نیرو http://cdn.icana.ir/d/019/201810104712628072.jpg Icana

نشست کمیسیون انرژی مجلس با حضور وزیر نیرو http://cdn.icana.ir/d/019/201810105689383103.jpg Icana

نشست کمیسیون انرژی مجلس با حضور وزیر نیرو http://cdn.icana.ir/d/019/201810106292159724.jpg Icana

نشست کمیسیون انرژی مجلس با حضور وزیر نیرو http://cdn.icana.ir/d/019/201810106131916171.jpg Icana

نشست کمیسیون انرژی مجلس با حضور وزیر نیرو http://cdn.icana.ir/d/019/201810106699103816.jpg Icana

نشست کمیسیون انرژی مجلس با حضور وزیر نیرو http://cdn.icana.ir/d/019/201810104491454704.jpg Icana

نشست کمیسیون انرژی مجلس با حضور وزیر نیرو http://cdn.icana.ir/d/019/201810107105116260.jpg Icana

نشست کمیسیون انرژی مجلس با حضور وزیر نیرو http://cdn.icana.ir/d/019/201810106909470061.jpg Icana

نشست کمیسیون انرژی مجلس با حضور وزیر نیرو http://cdn.icana.ir/d/019/201810105125162056.jpg Icana

نشست کمیسیون انرژی مجلس با حضور وزیر نیرو http://cdn.icana.ir/d/019/201810107318427552.jpg Icana

نشست کمیسیون انرژی مجلس با حضور وزیر نیرو http://cdn.icana.ir/d/019/201810107479825307.jpg Icana

نشست کمیسیون انرژی مجلس با حضور وزیر نیرو http://cdn.icana.ir/d/019/201810107869813395.jpg Icana

نشست کمیسیون انرژی مجلس با حضور وزیر نیرو http://cdn.icana.ir/d/019/201810107287160384.jpg Icana