وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۱۸ام مهر ۱۳۹۷

صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810105511430726.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810105855395376.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

حسینی شاهرودی و شریف پور در صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810108608310638.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810105354913768.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810105634542703.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

پروانه مافی، بیرانوندی و عارف در صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810106929548878.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

مسعود پزشکیان، رحیمی و دکتر لاریجانی در صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810108182601518.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

مازنی در صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810101434990136.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810106634067244.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

سیدعباس صالحی در صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810101657327500.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

شکری و حسنی جوریابی در صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810106492216070.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810105169702033.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810105215166483.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

صادقی در صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810101458513697.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810104914430327.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

سیدعباس صالحی در صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810105930455218.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810106893942930.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

سیدعباس صالحی در صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810106942388655.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810100048067473.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810106068339205.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

خضری و یوسفیان ملا در صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810105943343000.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

زرآبادی و آقاپور علیشاهی در صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810106797514184.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نوروزی در صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810100351343909.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

فتحی و میرزایی نیکو در صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810105997937606.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

داداشی در صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810105162939900.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

ذوالنوری و عبادی در صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810102967960752.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

فاطمه سعیدی و عارف در صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810108294904062.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

سلیمی و فولادگر در صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810106770714035.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

وکیلی و کریمی قدوسی در صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810104194010261.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

اسدی کرم، هاشم زایی، دلخوش اباتری، حسن پور و انارکی محمدی در صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810103181308273.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

نوروزی، کاتب و ملکشاهی در صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810105891814518.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

سلیمی و فولادگر در صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810108687873426.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

احمدی لاشکی و امینی فر در صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810100886679134.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

تابش و کریمی قدوسی در صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810100285020492.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

مسعودی، علیجانی زمانی در صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810106563329065.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810106816856693.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

محجوب و صادقی در صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810108452241544.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

طاهرخانی در صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810105910681037.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

فلاحت پیشه و جمالی نوبندگانی در صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810102491293589.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

رضایی و ابراهیمی در صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810100983137226.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

میهمانان صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810109634672326.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

میهمانان صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810104584254076.jpg , صحن علنی ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana