وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۴ام مهر ۱۳۹۷

دیدار دبیرکل اتحادیه مسیحیان ارتودکس با نمایندگان اقلیت های مذهبی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201809109710014117.jpg , دبیرکل اتحادیه مسیحیان ارتودکس, اقلیت های مذهبی مجلس شورای اسلامی Icana

دیدار دبیرکل اتحادیه مسیحیان ارتودکس با نمایندگان اقلیت های مذهبی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201809108982769248.jpg , دبیرکل اتحادیه مسیحیان ارتودکس, اقلیت های مذهبی مجلس شورای اسلامی Icana

دیدار دبیرکل اتحادیه مسیحیان ارتودکس با نمایندگان اقلیت های مذهبی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201809108727124883.jpg , دبیرکل اتحادیه مسیحیان ارتودکس, اقلیت های مذهبی مجلس شورای اسلامی Icana

دیدار دبیرکل اتحادیه مسیحیان ارتودکس با نمایندگان اقلیت های مذهبی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201809108864636211.jpg , دبیرکل اتحادیه مسیحیان ارتودکس, اقلیت های مذهبی مجلس شورای اسلامی Icana

دیدار دبیرکل اتحادیه مسیحیان ارتودکس با نمایندگان اقلیت های مذهبی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201809109295803166.jpg , دبیرکل اتحادیه مسیحیان ارتودکس, اقلیت های مذهبی مجلس شورای اسلامی Icana

دیدار دبیرکل اتحادیه مسیحیان ارتودکس با نمایندگان اقلیت های مذهبی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201809108502970239.jpg , دبیرکل اتحادیه مسیحیان ارتودکس, اقلیت های مذهبی مجلس شورای اسلامی Icana

دیدار دبیرکل اتحادیه مسیحیان ارتودکس با نمایندگان اقلیت های مذهبی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201809109095126065.jpg , دبیرکل اتحادیه مسیحیان ارتودکس, اقلیت های مذهبی مجلس شورای اسلامی Icana

دیدار دبیرکل اتحادیه مسیحیان ارتودکس با نمایندگان اقلیت های مذهبی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201809109881623782.jpg , دبیرکل اتحادیه مسیحیان ارتودکس, اقلیت های مذهبی مجلس شورای اسلامی Icana