وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۳۱ام شهریور ۱۳۹۷

حضور حشمت الله فلاحت پیشه در جلسه کارگروه صادرات و واردات، استانداری کرمانشاه http://cdn.icana.ir/d/019/201809102672758920.jpg Icana

حضور حشمت الله فلاحت پیشه در جلسه کارگروه صادرات و واردات، استانداری کرمانشاه http://cdn.icana.ir/d/019/201809102233952447.jpg Icana

حضور حشمت الله فلاحت پیشه در جلسه کارگروه صادرات و واردات، استانداری کرمانشاه http://cdn.icana.ir/d/019/201809102924490362.jpg Icana

حضور حشمت الله فلاحت پیشه در جلسه کارگروه صادرات و واردات، استانداری کرمانشاه http://cdn.icana.ir/d/019/201809102515869302.jpg Icana

حضور حشمت الله فلاحت پیشه در جلسه کارگروه صادرات و واردات، استانداری کرمانشاه http://cdn.icana.ir/d/019/201809103193923126.jpg Icana