وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۲۷ام شهریور ۱۳۹۷

نشست حشمت اله فلاحت پیشه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمانشاه http://cdn.icana.ir/d/019/201809106436564995.jpg Icana

نشست حشمت اله فلاحت پیشه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمانشاه http://cdn.icana.ir/d/019/201809107875589360.jpg Icana

نشست حشمت اله فلاحت پیشه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمانشاه http://cdn.icana.ir/d/019/201809108229988474.jpg Icana

نشست حشمت اله فلاحت پیشه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمانشاه http://cdn.icana.ir/d/019/201809107418522575.jpg Icana

نشست حشمت اله فلاحت پیشه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمانشاه http://cdn.icana.ir/d/019/201809109055751627.jpg Icana

نشست حشمت اله فلاحت پیشه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمانشاه http://cdn.icana.ir/d/019/201809108656447053.jpg Icana

نشست حشمت اله فلاحت پیشه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمانشاه http://cdn.icana.ir/d/019/201809106992013868.jpg Icana

نشست حشمت اله فلاحت پیشه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمانشاه http://cdn.icana.ir/d/019/201809107811491939.jpg Icana

نشست مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با حضور مدیران کل جهاد کشاورزی و منابع طبیعی http://cdn.icana.ir/d/019/201809107616404730.jpg Icana

نشست مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با حضور مدیران کل جهاد کشاورزی و منابع طبیعی http://cdn.icana.ir/d/019/201809108035273924.jpg Icana

نشست مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با حضور مدیران کل جهاد کشاورزی و منابع طبیعی http://cdn.icana.ir/d/019/201809106796926659.jpg Icana

نشست مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با حضور مدیران کل جهاد کشاورزی و منابع طبیعی http://cdn.icana.ir/d/019/201809106643390976.jpg Icana

نشست مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با حضور مدیران کل جهاد کشاورزی و منابع طبیعی http://cdn.icana.ir/d/019/201809107256043066.jpg Icana

نشست مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با حضور مدیران کل جهاد کشاورزی و منابع طبیعی http://cdn.icana.ir/d/019/201809106378430124.jpg Icana