وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۲۳ام شهریور ۱۳۹۷

نشست مشترک اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با مدیران سازمان بهزیستی http://cdn.icana.ir/d/019/201809104718690862.jpg , مجمع نمایندگان استان تهران, بهزیستی Icana

نشست مشترک اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با مدیران سازمان بهزیستی http://cdn.icana.ir/d/019/201809105314573282.jpg , مجمع نمایندگان استان تهران, بهزیستی Icana

نشست مشترک اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با مدیران سازمان بهزیستی http://cdn.icana.ir/d/019/201809108221855150.jpg , مجمع نمایندگان استان تهران, بهزیستی Icana

علیرضا رحیمی در نشست مشترک اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با مدیران سازمان بهزیستی http://cdn.icana.ir/d/019/201809103755748220.jpg , مجمع نمایندگان استان تهران, بهزیستی Icana

نشست مشترک اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با مدیران سازمان بهزیستی http://cdn.icana.ir/d/019/201809106531989254.jpg , مجمع نمایندگان استان تهران, بهزیستی Icana

نشست مشترک اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با مدیران سازمان بهزیستی http://cdn.icana.ir/d/019/201809109707648278.jpg , مجمع نمایندگان استان تهران, بهزیستی Icana

نشست مشترک اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با مدیران سازمان بهزیستی http://cdn.icana.ir/d/019/201809109152385734.jpg , مجمع نمایندگان استان تهران, بهزیستی Icana

نشست مشترک اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با مدیران سازمان بهزیستی http://cdn.icana.ir/d/019/201809109988819814.jpg , مجمع نمایندگان استان تهران, بهزیستی Icana

محمدرضا بادامچی در نشست مشترک اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با مدیران سازمان بهزیستی http://cdn.icana.ir/d/019/201809104347820745.jpg , مجمع نمایندگان استان تهران, بهزیستی Icana

نشست مشترک اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با مدیران سازمان بهزیستی http://cdn.icana.ir/d/019/201809103935929052.jpg , مجمع نمایندگان استان تهران, بهزیستی Icana

پروانه مافی در نشست مشترک اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با مدیران سازمان بهزیستی http://cdn.icana.ir/d/019/201809104591353679.jpg , مجمع نمایندگان استان تهران, بهزیستی Icana

محمدرضا عارف در نشست مشترک اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با مدیران سازمان بهزیستی http://cdn.icana.ir/d/019/201809104762963344.jpg , مجمع نمایندگان استان تهران, بهزیستی Icana

نشست مشترک اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با مدیران سازمان بهزیستی http://cdn.icana.ir/d/019/201809102954778938.jpg , مجمع نمایندگان استان تهران, بهزیستی Icana

نشست مشترک اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با مدیران سازمان بهزیستی http://cdn.icana.ir/d/019/201809104937814604.jpg , مجمع نمایندگان استان تهران, بهزیستی Icana

علیرضا رحیمی و محمدرضا بادامچی در نشست مشترک اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با مدیران سازمان بهزیستی http://cdn.icana.ir/d/019/201809100786497442.jpg , مجمع نمایندگان استان تهران, بهزیستی Icana

نشست مشترک اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با مدیران سازمان بهزیستی http://cdn.icana.ir/d/019/201809106536062980.jpg , مجمع نمایندگان استان تهران, بهزیستی Icana

نشست مشترک اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با مدیران سازمان بهزیستی http://cdn.icana.ir/d/019/201809103995471258.jpg , مجمع نمایندگان استان تهران, بهزیستی Icana

سیده فاطمه حسینی در نشست مشترک اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با مدیران سازمان بهزیستی http://cdn.icana.ir/d/019/201809106921685247.jpg , مجمع نمایندگان استان تهران, بهزیستی Icana

سیده فاطمه ذوالقدر در نشست مشترک اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با مدیران سازمان بهزیستی http://cdn.icana.ir/d/019/201809106845268970.jpg , مجمع نمایندگان استان تهران, بهزیستی Icana