وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۲۱ام شهریور ۱۳۹۷

اسدالله عباسی در دیدار گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی با رئیس مجلس کره جنوبی http://cdn.icana.ir/d/019/201809109054259499.jpg , رئیس مجلس کره جنوبی, گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره جنوب Icana

دهقانی نقندر در دیدار گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی با رئیس مجلس کره جنوبی http://cdn.icana.ir/d/019/201809108384963171.jpg , رئیس مجلس کره جنوبی, گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره جنوب Icana

عباسی، دهقانی فیروزآبادی، کاظمی، حیدری و کریمی در دیدار گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی با رئیس مجلس کره جنوبی http://cdn.icana.ir/d/019/201809108928486943.jpg , رئیس مجلس کره جنوبی, گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره جنوب Icana

دیدار گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی با رئیس مجلس کره جنوبی http://cdn.icana.ir/d/019/201809102315888635.jpg , رئیس مجلس کره جنوبی, گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره جنوب Icana

دیدار گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی با رئیس مجلس کره جنوبی http://cdn.icana.ir/d/019/201809107747313852.jpg , رئیس مجلس کره جنوبی, گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره جنوب Icana

دیدار گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی با رئیس مجلس کره جنوبی http://cdn.icana.ir/d/019/201809105608122496.jpg , رئیس مجلس کره جنوبی, گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره جنوب Icana

دیدار گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی با رئیس مجلس کره جنوبی http://cdn.icana.ir/d/019/201809108834390438.jpg , رئیس مجلس کره جنوبی, گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره جنوب Icana