وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۱۶ام شهریور ۱۳۹۷

نشست مشترک کاظم جلالی و گروه روابط پارلمانی ایران و اروپا با معاون پارلمان اروپا‎ http://cdn.icana.ir/d/019/201809103943646476.jpg , نشست مسترک دکتر جلالی و گروه روابط پارلمانی ایران Icana

نشست مشترک کاظم جلالی و گروه روابط پارلمانی ایران و اروپا با معاون پارلمان اروپا‎ http://cdn.icana.ir/d/019/201809108366648247.jpg , نشست مسترک دکتر جلالی و گروه روابط پارلمانی ایران Icana

نشست مشترک کاظم جلالی و گروه روابط پارلمانی ایران و اروپا با معاون پارلمان اروپا‎ http://cdn.icana.ir/d/019/201809104886288492.jpg , نشست مسترک دکتر جلالی و گروه روابط پارلمانی ایران Icana

نشست مشترک کاظم جلالی و گروه روابط پارلمانی ایران و اروپا با معاون پارلمان اروپا‎ http://cdn.icana.ir/d/019/201809104336243180.jpg , نشست مسترک دکتر جلالی و گروه روابط پارلمانی ایران Icana

نشست مشترک کاظم جلالی و گروه روابط پارلمانی ایران و اروپا با معاون پارلمان اروپا‎ http://cdn.icana.ir/d/019/201809101945796978.jpg , نشست مسترک دکتر جلالی و گروه روابط پارلمانی ایران Icana

نشست مشترک کاظم جلالی و گروه روابط پارلمانی ایران و اروپا با معاون پارلمان اروپا‎ http://cdn.icana.ir/d/019/201809105118082654.jpg , نشست مسترک دکتر جلالی و گروه روابط پارلمانی ایران Icana

نشست مشترک کاظم جلالی و گروه روابط پارلمانی ایران و اروپا با معاون پارلمان اروپا‎ http://cdn.icana.ir/d/019/201809102517642866.jpg , نشست مسترک دکتر جلالی و گروه روابط پارلمانی ایران Icana

نشست مشترک کاظم جلالی و گروه روابط پارلمانی ایران و اروپا با معاون پارلمان اروپا‎ http://cdn.icana.ir/d/019/201809104528721773.jpg , نشست مسترک دکتر جلالی و گروه روابط پارلمانی ایران Icana

نشست مشترک کاظم جلالی و گروه روابط پارلمانی ایران و اروپا با معاون پارلمان اروپا‎ http://cdn.icana.ir/d/019/201809105662351744.jpg , نشست مسترک دکتر جلالی و گروه روابط پارلمانی ایران Icana