وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۲۰ام مرداد ۱۳۹۷

نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور وزیر آموزش و پرورش http://cdn.icana.ir/d/019/201808101838046418.jpg , نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور Icana

نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور وزیر آموزش و پرورش http://cdn.icana.ir/d/019/201808100964630156.jpg , نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور Icana

نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور وزیر آموزش و پرورش http://cdn.icana.ir/d/019/201808108928680607.jpg , نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور Icana

نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور وزیر آموزش و پرورش http://cdn.icana.ir/d/019/201808106216886119.jpg , نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور Icana

نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور وزیر آموزش و پرورش http://cdn.icana.ir/d/019/201808103175945480.jpg , نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور Icana

نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور وزیر آموزش و پرورش http://cdn.icana.ir/d/019/201808108695582136.jpg , نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور Icana

نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور وزیر آموزش و پرورش http://cdn.icana.ir/d/019/201808108724090582.jpg , نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور Icana

نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور وزیر آموزش و پرورش http://cdn.icana.ir/d/019/201808106033724012.jpg , نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور Icana

نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور وزیر آموزش و پرورش http://cdn.icana.ir/d/019/201808105670194743.jpg , نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور Icana

نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور وزیر آموزش و پرورش http://cdn.icana.ir/d/019/201808105858946741.jpg , نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور Icana

نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور وزیر آموزش و پرورش http://cdn.icana.ir/d/019/201808102636094281.jpg , نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور Icana