وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۱۹ام مرداد ۱۳۹۷

دیدار فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با حضور رئیس میراث فرهنگی و رئیس صدا و سیما http://cdn.icana.ir/d/019/201808103069694121.jpg Icana

دیدار فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با حضور رئیس میراث فرهنگی و رئیس صدا و سیما http://cdn.icana.ir/d/019/201808109325650663.jpg Icana

دیدار فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با حضور رئیس میراث فرهنگی و رئیس صدا و سیما http://cdn.icana.ir/d/019/201808106141268200.jpg Icana

دیدار فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با حضور رئیس میراث فرهنگی و رئیس صدا و سیما http://cdn.icana.ir/d/019/201808104096469995.jpg Icana

دیدار فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با حضور رئیس میراث فرهنگی و رئیس صدا و سیما http://cdn.icana.ir/d/019/201808100373217529.jpg Icana

دیدار فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با حضور رئیس میراث فرهنگی و رئیس صدا و سیما http://cdn.icana.ir/d/019/201808101302922980.jpg Icana

مونسان ، علی عسگری و کاتب در نشست فراکسیون تولید و اشتغال مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201808104382604307.jpg Icana

علی‌اصغر مونسان در نشست فراکسیون تولید و اشتغال مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201808105564192405.jpg Icana

دیدار فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با حضور رئیس میراث فرهنگی و رئیس صدا و سیما http://cdn.icana.ir/d/019/201808100677408170.jpg Icana

عبدالعلی علی‌عسگری در نشست فراکسیون تولید و اشتغال مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201808107815057010.jpg Icana

دیدار فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با حضور رئیس میراث فرهنگی و رئیس صدا و سیما http://cdn.icana.ir/d/019/201808105856624512.jpg Icana

دیدار فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با حضور رئیس میراث فرهنگی و رئیس صدا و سیما http://cdn.icana.ir/d/019/201808101247082787.jpg Icana

دیدار فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با حضور رئیس میراث فرهنگی و رئیس صدا و سیما http://cdn.icana.ir/d/019/201808109662940686.jpg Icana

دیدار فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با حضور رئیس میراث فرهنگی و رئیس صدا و سیما http://cdn.icana.ir/d/019/201808104176115470.jpg Icana

دیدار فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با حضور رئیس میراث فرهنگی و رئیس صدا و سیما http://cdn.icana.ir/d/019/201808108936221563.jpg Icana

دیدار فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با حضور رئیس میراث فرهنگی و رئیس صدا و سیما http://cdn.icana.ir/d/019/201808101681267525.jpg Icana

دیدار فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با حضور رئیس میراث فرهنگی و رئیس صدا و سیما http://cdn.icana.ir/d/019/201808104710069678.jpg Icana

دیدار فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با حضور رئیس میراث فرهنگی و رئیس صدا و سیما http://cdn.icana.ir/d/019/201808102238292173.jpg Icana

دیدار فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با حضور رئیس میراث فرهنگی و رئیس صدا و سیما http://cdn.icana.ir/d/019/201808101827909009.jpg Icana

دیدار فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با حضور رئیس میراث فرهنگی و رئیس صدا و سیما http://cdn.icana.ir/d/019/201808107771601516.jpg Icana

مونسان ، علی عسگری و کاتب در نشست فراکسیون تولید و اشتغال مجلس http://cdn.icana.ir/d/019/201808104763275910.jpg Icana

دیدار فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با حضور رئیس میراث فرهنگی و رئیس صدا و سیما http://cdn.icana.ir/d/019/201808104415213083.jpg Icana

دیدار فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با حضور رئیس میراث فرهنگی و رئیس صدا و سیما http://cdn.icana.ir/d/019/201808109669856492.jpg Icana

دیدار فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با حضور رئیس میراث فرهنگی و رئیس صدا و سیما http://cdn.icana.ir/d/019/201808105387060588.jpg Icana