وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۳ام مرداد ۱۳۹۷

دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و غنا با نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و مالی پارلمان غنا http://cdn.icana.ir/d/019/201807103436866649.jpg , دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلا Icana

دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و غنا با نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و مالی پارلمان غنا http://cdn.icana.ir/d/019/201807100417689901.jpg , دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلا Icana

دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و غنا با نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و مالی پارلمان غنا http://cdn.icana.ir/d/019/201807100239121696.jpg , دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلا Icana

دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و غنا با نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و مالی پارلمان غنا http://cdn.icana.ir/d/019/201807107564013247.jpg , دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلا Icana

دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و غنا با نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و مالی پارلمان غنا http://cdn.icana.ir/d/019/201807104397955307.jpg , دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلا Icana

دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و غنا با نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و مالی پارلمان غنا http://cdn.icana.ir/d/019/201807108461671371.jpg , دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلا Icana

دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و غنا با نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و مالی پارلمان غنا http://cdn.icana.ir/d/019/201807105111851859.jpg , دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلا Icana