وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۲ام مرداد ۱۳۹۷

دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و غنا با نایب رئیس پارلمان غنا http://cdn.icana.ir/d/019/201807107005803640.jpg , دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلا Icana

دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و غنا با نایب رئیس پارلمان غنا http://cdn.icana.ir/d/019/201807100564567531.jpg , دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلا Icana

دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و غنا با نایب رئیس پارلمان غنا http://cdn.icana.ir/d/019/201807100405069297.jpg , دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلا Icana

دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و غنا با نایب رئیس پارلمان غنا http://cdn.icana.ir/d/019/201807106399114096.jpg , دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلا Icana

دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و غنا با نایب رئیس پارلمان غنا http://cdn.icana.ir/d/019/201807106864938378.jpg , دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلا Icana

دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و غنا با نایب رئیس پارلمان غنا http://cdn.icana.ir/d/019/201807108861755346.jpg , دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلا Icana

دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و غنا با نایب رئیس پارلمان غنا http://cdn.icana.ir/d/019/201807109986386305.jpg , دیدار رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلا Icana